Löpande uppföljning

I den löpande uppföljning säkerställs att det som beställts enligt avtal och överenskommelser levereras enligt uppgjorda uppföljningsplaner. Löpande uppföljning genomförs av uppdragsgivare och beställare. Uppföljningen sker av enskilda vårdgivare oavsett avtal och driftform.

Basmodell för primärvårdsuppföljning

Den kan utgöra utgångspunkt för varje landsting och regions eget beslut om uppföljning och kontroll av primärvård. Modellen är avsedd för relationen mellan uppdragsgivare/beställare och enskilda vårdcentraler/hälsocentraler. Syftet är att kvalitetssäkra och stödja utveckling i den verksamhet som utförs med landstingets och regionens resurser.

Modellen är utformad för att passa in i en bredare helhet. Ramarna anges bland annat i Socialstyrelsens föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete.

Läs vidare

På förekommen anledning kan även en fördjupad uppföljning ske

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Socialstyrelsen

Skrifter

Basmodell för uppföljning av primärvård

Basmodellen kan utgöra utgångspunkt för varje landsting och regions eget beslut om uppföljning och kontroll av primärvård.

Verktyg

Kartläggning av landsting och regioners uppföljning av primärvård

SKL har tillsammans med vårdvalsnätverket gjort en översiktlig kartläggning av hur landstingen och regionerna följer upp primärvårdens arbete.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se