Uppföljning och analys av fördjupad uppföljning inom hälso- och sjukvård

Baserat på handlingsplanen genomförs uppföljning och analys, vilken sker i flera steg.

Information samlas in i syfte att få en analys av nuläget för den berörda verksamheten. Underlag från olika källor bidrar till analys av den berörda verksamheten och identifierar eventuella behov av fördjupade uppföljningar.

En sammanfattande riskbedömning sker utifrån de avvikelser och brister som framkommit genom informationsinsamlingen. Fokusera på de områden eller utförare där brist och konsekvens är som störst. Denna analys ligger sedan till grund för val av vilka utförare eller teman som är aktuella för den fördjupade uppföljningen.

Gör en riskbedömning

När avvikelser och brister identifierats, behöver orsakerna därtill sökas. Att identifiera orsaker till brister kan ske genom olika metoder, till exempel genom:

  • platsbesök,
  • intervjuer,
  • dokumentgranskning,
  • journalgranskning.

I samband med granskning av personuppgifter och sekretesskyddade uppgifter som patientjournaler, måste särskilda mått tas att säkerställa att den personliga integriteten inte kränks och sekretessen upprätthålls.

Data och material som samlats in bearbetas, analyseras och dokumenteras för att man ska kunna dra slutsatser och ge underlag för åtgärder och förbättring, i syfte att korrigera avvikelserna. Om analysen efter en fördjupad uppföljning visar på brister, ska det av avtalet framgå vilka åtgärder eller sanktioner som kan vidtas av landstinget.

Åtgärderna kan vara till exempel i form av en sanktionstrappa, uppsägning eller hävning av avtalet eller att inte utnyttja en förlängningsklausul i avtalet.

Om missförhållandena bedöms som omfattande och systematiska bör en polisanmälan göras. Missförhållanden som bedöms utgöra en patientsäkerhetsrisk ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Se hur andra gör

Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av Hälso- och sjukvård, Landstinget i Uppsala län (pdf, nytt fönster)

Uppföljning och utvärdering är viktiga strategiska styrverktyg som ger uppdragsgivaren kunskap om Hälso- och sjukvården uppfyller sina mål samt ger vägledning till framtida åtgärder.

Skrifter

Modell för fördjupad uppföljning av Hälso- och sjukvård

Modell för fördjupad uppföljning – kontroll av utförare inom Hälso- och sjukvård. Skriften presenterar en modell för hur man kan arbeta med fördjupad uppföljning.

Verktyg

Checklistor – Modell för fördjupad uppföljning

Checklistorna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Exempelmallar fördjupad uppföljning – Uppföljning och analys

Mallarna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.