Planering av fördjupad uppföljning inom hälso- och sjukvård

På landstingsövergripande nivå fastställs uppdrag, mål, resursfördelning och handlingsplan för den fördjupade uppföljningen. En utgångspunkt för närmare beskrivning av uppdraget kan vara Landstingsfullmäktiges program för uppföljning och insyn enligt kommunallagen, vilket är ett strategiskt styrdokument.

För att konkret fastställa vad som ska uppnås med den fördjupade uppföljningen sätts mål. Landstinget ska därefter redogöra för vilka personella och ekonomiska resurser som ska avsättas till arbetet med fördjupad uppföljning.

En årlig handlingsplan som ger svar på frågorna vad, när, hur, varför och av vem är lämpligen det dokument som beskriver och ger struktur åt uppföljningsprocessen.

Se hur andra gör

Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av Hälso- och sjukvård, Landstinget i Uppsala län (pdf, nytt fönster)

Uppföljning och utvärdering är viktiga strategiska styrverktyg som ger uppdragsgivaren kunskap om Hälso- och sjukvården uppfyller sina mål samt ger vägledning till framtida åtgärder.

Skrifter

Modell för fördjupad uppföljning av Hälso- och sjukvård

Modell för fördjupad uppföljning – kontroll av utförare inom Hälso- och sjukvård. Skriften presenterar en modell för hur man kan arbeta med fördjupad uppföljning.

Program för uppföljning och insyn

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.

Verktyg

Checklistor – Modell för fördjupad uppföljning

Checklistorna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Exempelmallar fördjupad uppföljning – Planering

Mallarna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se