Åtgärder efter fördjupad uppföljning av hälso- och sjukvård

Konsekvenserna av förslag till åtgärder ska analyseras och tydliggöras. Med konsekvensbeskrivningen som utgångspunkt kan en prioritering av förslagen till åtgärder göras. Behoven av åtgärder kan variera från att vara akuta till mer långsiktiga åtgärder som leder till kvalitetshöjning på sikt.

Att åtgärda brister så snart som möjligt innebär betydande vinster för både patienter, landsting och utförare. Med en konsekvensbeskrivning som utgångspunkt kan en prioritering av förslagen till åtgärder göras.

För bedömningar om åtgärder bör det på ledningsnivå inom ett landsting finnas en bedömningsgrupp eller motsvarande, som tar beslut om vilka åtgärder som bör vidtas, samt en i förväg uppgjord ansvars- och rollfördelning om vem som gör vad i den fortsatta processen. Beslut fattas i enlighet med beslutat delegationsordning.

För att kunna arbeta med åtgärder på ett likartat sätt över tid bör samtliga åtgärder som vidtas gentemot utförare dokumenteras. Arkivera dokumentation kopplat till den fördjupade granskningen i enlighet med dokument- och arkivreglemente.

Upprätta en rapport över utfallet av den utförda fördjupade granskningen. Kommunicera rapporten med den granskade utföraren som bör ges möjlighet att inkomma med synpunkter och eventuella förklaringar av granskningsresultaten. Kommunicera rapporten med ledning och förtroendevalda. Först därefter bör rapporten registreras i diariet varefter den blir en officiell handling.

 

Se hur andra gör

Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av Hälso- och sjukvård, Landstinget i Uppsala län (pdf, nytt fönster)

Uppföljning och utvärdering är viktiga strategiska styrverktyg som ger uppdragsgivaren kunskap om Hälso- och sjukvården uppfyller sina mål samt ger vägledning till framtida åtgärder.

Skrifter

Modell för fördjupad uppföljning av Hälso- och sjukvård

Modell för fördjupad uppföljning – kontroll av utförare inom Hälso- och sjukvård. Skriften presenterar en modell för hur man kan arbeta med fördjupad uppföljning.

Verktyg

Checklistor – Modell för fördjupad uppföljning

Checklistorna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Exempelmallar fördjupad uppföljning – Åtgärder

Mallarna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se