Fördjupad uppföljning av hälso och sjukvård

Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare som genomförs utöver den löpande uppföljningen. Huvudsyftet är att säkerställa att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet.

 Fördjupad uppföljning inleds när anledning för sådan föreligger, baserad på beslut eller på förekommen anledning. Fördjupad uppföljning kan innehålla exempelvis innehålla:

  • kontroll av prestationer som verksamheten ersätts för,
  • kontroll av kvalitet och patientsäkerhet i verksamheten,
  • kontroll av utförare.

Praktiskt stöd för att utveckla fördjupad uppföljning

Modellen för fördjupad uppföljning är ett praktiskt stöd i arbetet med att utveckla fördjupad uppföljning av hälso- och sjukvård. Den grundar sig på lagstiftningen samt de erfarenheter som gjorts av landsting i det dagliga arbetet med fördjupad uppföljning.

  1. Förutsättningar för uppföljning
  2. Planering av fördjupad uppföljning
  3. Uppföljning och analys
  4. Åtgärder

Modellen innehåller också checklistor och mallar för det praktiska arbetet.

 Modellen omfattar fördjupad uppföljning av avtal enligt följande lagar

Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LOU

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV

Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LoL

Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LoF

Läs vidare om  hela modellen för fördjupad uppföljning ”steg-för-steg” i nedan skrift.

Se hur andra gör

Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av Hälso- och sjukvård, Landstinget i Uppsala län (pdf, nytt fönster)

Uppföljning och utvärdering är viktiga strategiska styrverktyg som ger uppdragsgivaren kunskap om Hälso- och sjukvården uppfyller sina mål samt ger vägledning till framtida åtgärder.

Skrifter

Modell för fördjupad uppföljning av Hälso- och sjukvård

Modell för fördjupad uppföljning – kontroll av utförare inom Hälso- och sjukvård. Skriften presenterar en modell för hur man kan arbeta med fördjupad uppföljning.