Uppföljning av hälso- och sjukvård

Landstingen och regionerna följer upp hälso- och sjukvården löpande. På förekommen anledning kan även en fördjupad uppföljning ske. Huvudsyftet är att säkerställa att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet.

God vård – verktyg för uppföljning och utvärdering

God vård är ett samlingsbegrepp som visar vilka mål och kriterier som ska vara vägledande när man följer upp hälso- och sjukvårdens processer, resultat och kostnader enligt Socialstyrelsen.

  • kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård,
  • säker hälso- och sjukvård,
  • individanpassad hälso- och sjukvård,
  • effektiv hälso- och sjukvård,
  • jämlik hälso- och sjukvård,
  • tillgänglig hälso- och sjukvård.

God vård – verktyg för uppföljning och utvärdering, Socialstyrelsen

Se hur andra gör

Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av Hälso- och sjukvård, Landstinget i Uppsala län (pdf, nytt fönster)

Uppföljning och utvärdering är viktiga strategiska styrverktyg som ger uppdragsgivaren kunskap om Hälso- och sjukvården uppfyller sina mål samt ger vägledning till framtida åtgärder.

Riskanalys inför uppföljning av primärvård, Landstinget i Värmland (pdf, nytt fönster)

Workshopmetod för att göra riskanalys inför uppföljning av hälsoval i Landstinget i Värmland.

Skrifter

Modell för fördjupad uppföljning av Hälso- och sjukvård

Modell för fördjupad uppföljning – kontroll av utförare inom Hälso- och sjukvård. Skriften presenterar en modell för hur man kan arbeta med fördjupad uppföljning.

Basmodell för uppföljning av primärvård

Basmodellen kan utgöra utgångspunkt för varje landsting och regions eget beslut om uppföljning och kontroll av primärvård.

Erfarenheter av uppföljning

Rapporten ger en översikt över hur ett antal kommuner och landsting/regioner arbetar med uppföljning av äldreomsorg och primärvård samt vilka erfarenheter som gjorts.

Verktyg

Kartläggning av landsting och regioners uppföljning av primärvård

SKL har tillsammans med vårdvalsnätverket gjort en översiktlig kartläggning av hur landstingen och regionerna följer upp primärvårdens arbete.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se