Uppföljning och analys

Uppfoljning,analys testFör att förtroendevalda ska kunna få vetskap om de mål som beslutats kommer att uppnås, måste det återkommande ske en uppföljning av resultat i verksamheten.

Dessa resultat ska sammanställas så att det går att identifiera avvikelser, till exempel genom könsuppdelad statistik för olika grupper. Avvikelsen kan vara i förhållande till uppsatt mål, jämfört med andra kommuner och landsting, i förhållande till anslagna resurser med mera.

Nästa steg blir att söka orsaker till resultatavvikelser. Dialog i organisationen och med medborgare och brukare, benchmarking samt forskningsrapporter är några sätt för att hitta dessa orsaker.

Utifrån de orsakssamband som hittas, kan slutsatser dras och förslag läggas kring vad som måste göras för att förbättra resultaten.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se