Uppföljning som kontroll

Att följa upp verksamhet

Att följa upp verksamhet

Uppföljning är aktiviteter som genomförs löpande för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Kommuner, landsting och regioner har enligt kommunallagen ansvar att följa upp verksamhet.

Läs mer

Egenvärdering för fristående verksamheter

Verktyget ger dig en bild av om din kommun har tillfredställande system och rutiner för godkännande av, tillsyn över, information om och utbetalning av bidrag till fristående verksamheter.

Läs mer

Händer vid en dator.

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Egenvärderingen ger dig en bild av om kommunen eller landstinget har tillfredställande system och rutiner för uppföljning och kontroll, och om de används.

Läs mer

Egenvärdering i praktiken, exempel från Värmland

Landstinget i Värmland beskriver hur verktyget Egenvärdering för uppföljning och kontroll har varit till nytta i arbetet.

Läs mer

GAP-analys uppföljning socialtjänst 670x470

GAP-analys uppföljning socialtjänst

Med hjälp av gap-analysen kan du undersöka vilka utvecklingsområden er uppföljning har idag och prioritera det fortsatta arbetet.

Läs mer

System för avvikelsehantering inom äldreomsorg, Kungsbacka

System för avvikelsehantering enligt HSL och SoL för äldreomsorg från Kungsbacka kommun.

Läs mer

Uppföljning som kontroll

Kontrollen syftar till verifiera att de tjänster som beställts också levereras och att rätt ersättning utgår.  Det handlar både om att upptäcka brister som att ge signaler så att avvikelser upptäcks innan de uppstår. Tydlighet, ordning och reda är ett stöd för arbetet med uppföljning som kontroll. Den interna kontrollen är då en viktig del. […]

Läs mer