Systematiskt förbättringsarbete

Förbättra ditt förbättringssystem, Solna (pdf, nytt fönster)

Presentation om hur Solna utvecklar, bedriver och involverar medarbetare i sitt förbättringsarbete.

Läs mer

Kvalitetsregister, uppföljning, landsting

Kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet, Blekinge

Rebecca Welander, Blekinge tipsar om hur vi framgångsrikt kan arbeta med nationella kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet.

Läs mer

Bokframsida på skriften modell för risk och händelseanalys

Modell för risk- och händelseanalys

Handboken beskriver en modell som utgår från att analyser och utredningar av risker och händelser är centrala komponenter i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Prioriteringsstödet

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

Läs mer

Risk- och händelseanalys på Gotland

Checklista, schema och mallar för risk- och händelseanalys. Region Gotland.

Läs mer

Riskanalys inför uppföljning av primärvård, Landstinget i Värmland (pdf, nytt fönster)

Workshopmetod för att göra riskanalys inför uppföljning av hälsoval i Landstinget i Värmland.

Läs mer

Ständiga förbättringar med Lean, Älmhult (pdf, nytt fönster)

Presentation av hur och varför Älmhult arbetar med Lean som metod för ständiga förbättringar samt kopplingen till uppföljningsarbetet.

Läs mer

System för avvikelsehantering inom äldreomsorg, Kungsbacka

System för avvikelsehantering enligt HSL och SoL för äldreomsorg från Kungsbacka kommun.

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete

Det systematiska förbättringsarbetet ligger till grund för förbättringar av både verksamheten och ledningssystemets processer och rutiner. Det systematiska förbättringsarbetet utgörs av riskanalys egenkontroll utredning av avvikelser. Riskanalys Riskanalyser genomförs för att förhindra att oönskade händelser inträffar. I riskanalysen uppskattar du sannolikheten för att händelsen inträffar och vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av […]

Läs mer

Filmbild Helena Albinsson, Bergs kommun

Uppföljning i Berg, en glesbefolkad kommun

Helena Albinsson, Bergs kommun, berättar om hur den glesbefolkade kommunen har lagt upp ett systematiskt uppföljningsarbete med fokus på egenkontroll, avvikelse- och klagomålshantering samt riskanalys.

Läs mer