Riskbedömning

Riskbedömning, att följa upp verksamhet

Gör en riskbedömning

Riskbedömning är ett redskap för att rikta kontroll och uppföljning där den bäst behövs. En riskbedömning stärker också beredskapen för det oväntade. Med en riskbedömning inringar du tänkbara risker samt värderar sannolikheten för att de kan uppkomma och vilka konsekvenser de kan orsaka. En risk är enkelt uttryckt något som kan inträffa som inte finns med i beräkningen […]

Läs mer

Bokframsida på skriften modell för risk och händelseanalys

Modell för risk- och händelseanalys

Handboken beskriver en modell som utgår från att analyser och utredningar av risker och händelser är centrala komponenter i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Prioriteringsstödet

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

Läs mer

Riskanalys inför uppföljning av primärvård, Landstinget i Värmland (pdf, nytt fönster)

Workshopmetod för att göra riskanalys inför uppföljning av hälsoval i Landstinget i Värmland.

Läs mer

Filmbild Helena Albinsson, Bergs kommun

Uppföljning i Berg, en glesbefolkad kommun

Helena Albinsson, Bergs kommun, berättar om hur den glesbefolkade kommunen har lagt upp ett systematiskt uppföljningsarbete med fokus på egenkontroll, avvikelse- och klagomålshantering samt riskanalys.

Läs mer