Program för uppföljning

Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare

Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. SKL har tillsammans med en referensgrupp tagit fram ett stödmaterial för fullmäktiges programarbete. Gruppen är tydlig med att i princip bör programmen gälla för all verksamhet, även för den offentligt […]

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.

Läs mer