Privata utförare

Bokframsida på skriften alternativa driftformer

Alternativa driftformer

Skriften ger uppslag och tips om vad som är viktigt att tänka på inför ett beslut om alternativa driftformer och samverkan.

Läs mer

Erfarenhet av konkurrensutsättning

Erfarenhet av konkurrensutsättning – en forskningsöversikt

Syftet med denna rapport är att presentera en aktuell översikt och en analys kring vad forskningen har visat vad gäller erfarenheter av konkurrensutsättning och upphandling av tjänster i svenska kommuner och landsting.

Läs mer

Fristående förskolor och skolor – grundläggande bestämmelser

Film om grundläggande bestämmelser vid bidragsfinansierad verksamhet inom fristående förskola och skola.

Läs mer

Förtroendevald i upphandlingsprocessen

Förtroendevald i upphandlingsprocessen

Skriften lyfter frågor som en nämnd eller styrelse kan behöva ställa och behandla i samband med upphandlingar, till exempel hur den politiska insynen och kontrollen i verksamhet under kontraktsperioden ska säkerställas.

Läs mer

Bokframsida på skriften offentlig och privat driven verksamhet

Offentligt och privat driven verksamhet – legala skillnader

Skriften tar upp vilka villkor som gäller vid överlämnande av förvaltningsuppgifter till privata företag, samt vilka legala skillnader som finns mellan att driva verksamhet i privat respektive offentlig regi.

Läs mer

Planering

Det är de förtroendevaldas uppgift att på övergripande nivå formulera mål, både kortsiktiga och långsiktiga, som anger vad som ska levereras i form av tjänster till medborgarna och brukarna. De politiska målen måste vara uppföljningsbara genom mätbara resultatindikatorer som kan verifiera om målen uppnås. De förtroendevalda tilldelar även resurser till de verksamheter som ska se […]

Läs mer

Privata utförare

När verksamhet lämnas över en privat utförare har styrelsen och nämnderna ansvar för att regler, mål och krav blir konkreta i förfrågningsunderlag och kontrakt samt att tas hänsyn till i systemen för uppföljning och kontroll. Kommuner, landsting och regioner ska: kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare, genom avtalet […]

Läs mer

Bokframsida på skriften utmaningar för det politiska ledarskapet vid införande av valfrihetssystem

Utmaningar för det politiska ledarskapet vid införande av valfrihetssystem

Skriften baseras på intervjuer med ledande politiker i kommuner, landsting och regioner. Ett införande av valfrihetssystem medför ofta stora förändringar i styrningen av kommunen, landstinget eller regionen.

Läs mer

Bokframsida på skriften vad vet vi om kundval

Vad vet vi om kundval? En forskningsöversikt

Studien tar sin utgångspunkt i begreppet valfrihetssystem som ett alternativt sätt att styra offentligt finansierad tjänsteproduktion.

Läs mer

Valfrihet i vård, skola och omsorg

Valfrihet i vård, skola och omsorg – en uppdatering av kunskapsläget

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting och berör idag alla medborgare. SKL har gett Gustaf Kastberg, Lunds universitet, i uppdrag att genomföra en forskningsöversikt av valfrihetssystem i vård, skola och omsorg. Valfrihet i vård, skola och omsorg – en uppdatering av kunskapsläget

Läs mer