Ansvar och insyn

Ansvar och insyn

Kommuner, landsting och regioner är ansvariga för verksamheterna. I ansvaret ligger att följa upp och kontrollera. Fullmäktiges och nämnders ansvar för uppföljning utgår från kommunallagen. Nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs enligt mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt gällande föreskrifter, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i […]

Läs mer

Ansvar som ledamot i nämnd

Ansvar som ledamot i nämnd

Materialet belyser övergripande en nämnds ansvar och kontroll över verksamheten.

Läs mer

Ansvarsprövningen i fullmäktige

Ansvarsprövningen i fullmäktige

Varje år prövar fullmäktige hur styrelse, nämnder och beredningar har utövat sitt ansvar och beslutar om de ska få ansvarsfrihet eller inte. Skriften diskuterar frågor om ansvarsprövning.

Läs mer