Samverka med privata utförare

Att i uppföljningen samverka med utförarna och involvera de som tjänsterna är till för, ger goda förutsättningar att utveckla verksamheten. Ett viktigt syfte med uppföljning är, förutom kontroll, att främja utveckling i verksamheten. Uppföljning kan om den sker i samverkan, bli ett verksamt instrument för kvalitetsutveckling.

Ta tillvara kunskap och erfarenhet – samverka med bransch

Beställare och utförare ska samverka i vardagen och behöver vara överens om uppdraget och hur det ska följas upp. Genom goda relationer skapas tillit och ömsesidigt förtroende samt en grund för att gemensamt arbeta för kvalitetsutveckling. Att bygga varaktiga forum med branschen kan ta tid men är ofta värdefullt.

Bransch- eller utvecklingsråd

Många kommuner, landsting och regioner har utvecklat kontakter med det lokala näringslivet inom specifika områden så kallade bransch- eller utvecklingsråd. På mindre orter kan det vara svårt att ha branschråd i den egna kommunen. En möjlighet kan då vara att skapa regionala branschråd i länet eller med andra kommuner.

Samverka med brukare, patienter och elever

Kvaliteten i ”mjuka” välfärdstjänster är svårfångad och består till stor del av relationen mellan den enskilde och personalen. Vid uppföljning av verksamhet finns därför mycket att vinna på att involvera och ta tillvara på erfarenheter från både dem som använder tjänsterna och deras närstående. Brukare, patienter och elevers synpunkter och erfarenhetskunskap är en viktig resurs i uppföljning.

Samverkan kan ske med brukare – en och en eller i grupp – eller med intresseorganisationer som ofta har samlad kunskap om hur verksamheter fungerar genom sina kontakter med medlemmarna.

Brukarrevision, brukarstyrd revision, intervjuer och fokusgrupper är exempel på metoder som kan användas i uppföljningen.

Se hur andra gör

Temabaserade branschråd i Region Gotland

Branschråden ger beställare och utförare i egen och extern regi möjlighet att tillsammans arbeta med förbättringsområden, berättar Mariann Godin-Luthman.

Uppföljning i samverkan och dialog med utförare, Solna

Solna delar med sig av tips och erfarenheter för att lyckas med en uppföljning i nära relation till utförare i både egen och privat regi.

Goda relationer med utförare – framgångsfaktorer

En studie om Varbergs och Solnas arbete med alternativa utförare visar ett antal faktorer som tillsammans bidrar till positiva samarbeten.

Skrifter

Samverkan med utförare i upphandlingsprocessen

SKL har tagit fram en modell för att åskådliggöra hur samverkan med utförare kan utformas. Modellen kan delvis tillämpas för utförare i egen regi.

Kommunala strategier vid marknadsstyrning – omsorg om relationer

Rapporten beskriver hur två kommuner arbetar med att utveckla relationerna mellan olika aktörer då särskilda boenden upphandlats.

Offentliga uppgifter till vår tjänst

I skriften beskrivs vilka uppgifter som finns på Skatteverket och hur de kan tolkas. Vidare förklaras också centrala begrepp som är viktiga för att förstå den information som finns hos Skatteverket.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se