Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare

Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. SKL har tillsammans med en referensgrupp tagit fram ett stödmaterial för fullmäktiges programarbete. Gruppen är tydlig med att i princip bör programmen gälla för all verksamhet, även för den offentligt drivna verksamheten.

Programmet ska innehålla följande:

  • mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
  • information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp,
  • och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Exempel program för uppföljning och insyn

Ett antal kommuner , landsting och regioner har tagit fram program som du kan ta del av.

Exempel på program för uppföljning av privata utförare

Förändring i kommunallagen 1 januari 2015

Betänkande: bättre kontroll av privata företag som utför kommunal verksamhet

Kommunallagen 3 kap. 19a, 19b§

Typ och storlek av verksamheten avgör nivån på kommunens krav på kontroll och insyn. Högre krav på kontroll och insyn måste ställas på verksamhet som invånarna är beroende av och/eller får stora tillskott av skattemedel. Programmet med mål och riktlinjer ska omprövas varje mandatperiod. Förändringen i kommunallagen gäller från och med 1 januari 2015.

Det innebär att kommunen och landstinget ska:

  • kontrollera och följa upp verksamheten
  • genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över

Skrifter

Program för uppföljning och insyn

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.

Kontakt

Karin Tengdelius

08-452 7646

karin.tengdelius@skl.se