När ni har skapat er en bild och beskrivit varför ni ska ha ett ledningssystem och vad det ska omfatta så är det dags för nästa steg. Börja planera arbetet i praktiken med fokus på vad som ska göras och av vem.

Kartlägg vad som behöver göras

Kartlägg vilka delar av ledningssystemet som finns i dag. Ofta finns stora delar redan på plats, men det kan se olika ut mellan delar i organisationen. Inventera vad som saknas utifrån de krav ni ställt upp och kraven i SOSFS 2011:9.

Med hjälp av en GAP-analys kan jämförelse göras mellan aktuellt och önskat läge och för att identifiera områden med utrymme för förbättring. Se ett exempel nedan.

Att diskutera

  • Vad måste respektive vill ni uppnå med ledningssystemet?
  • Vilka delar av ledningssystemet finns klara?
  • Vad saknas och behöver förbättras?

Skapa uppdrag och ansvar

Planera resurser och ansvar för att bygga upp, implementera och underhålla systemet.

Det är viktigt att det finns en samstämmighet mellan resurser och förväntningar för att undvika att arbetet med ledningssystemet blir för omfattande och att det saknas möjlighet att ta hand om det.

Skapa ett tydligt uppdrag och ansvar för arbetet. I uppdraget bör framgå

  • vad förväntningarna är
  • vilken tid som ska avsättas
  • ansvarsfördelning
  • mandat.

Uppdraget bör sedan kopplas till en aktivitetsplan.

Att diskutera

  • Finns ett tydligt uppdrag?
  • Är resurser och uppdrag i nivå med varandra?
  • Framgår ansvarsfördelning och mandat?

Gör tillgänligt

Fundera över var systemet ska göras tillgängligt för att bli användbart, exempelvis på intranätet eller i något annat system. Det är ofta en fördel att tänka användarvänlighet och implementering redan från början.

Se hur andra gör

Grovplan med aktiviteter, Luleå (pdf, nytt fönster)

Grovplan över aktiviteter för kvalitetsarbete i Luleå kommun.

Verktyg

Aktivitetsplan för ledningssystem

Förslag på hur en aktivitetsplan för ledningssystem kan se ut.

Gap-analys ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Med hjälp av gap-analysen kan du få en överblick av hur ni uppfyller kraven i SOSFS 2011:9.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se