Ledningssystemet ska anpassas till verksamheten. Därför kan det se olika ut för olika verksamheter, bland annat beroende på uppdrag och organisationens storlek. Bestäm vilka verksamhetsområden som ledningssystemet ska omfatta. Inventera därefter vilka system som redan finns och hur dessa ska vara kopplade till ledningssystemet.

Bestäm omfattning

Det är viktigt att fundera på vilka områden och nivåer som systemet ska inkludera. Ska det exempelvis vara ett system för alla verksamheter – eller uppdelat på äldreomsorg respektive individ- och familjeomsorg?

Integrera med andra system

En verksamhet kan ha krav på sig eller egna önskemål om att ha ledningssystem – med andra syften än att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet på det sätt som SOSFS 2011:9 kräver. Andra syften kan vara att integrera arbetsmiljö eller miljö- och klimatfrågor.

Det är fullt möjligt att ha ett integrerat ledningssystem som uppfyller flera olika syften så länge kraven enligt föreskriften uppnås. Krav på att bedriva systematiskt förbättringsarbete kan också finnas i andra författningar än SOSFS 2011:9.

Tänk på att ett kvalitetsledningssystem bör integreras i befintliga system för styrning och uppföljning av verksamhet. Där kan till exempel budgetprocessen, verksamhetsplaneringsprocessen, uppföljningsprocessen, delårsrapport och årsredovisning ingå.

  • Inventera vilka ledningssystem som redan finns i verksamheterna.
  • Fundera över hur SOSFS 2011:9 ska integreras med dessa.
  • Vilka delar ska vara parallella spår och vilka ska integreras helt eller delvis?

Om andra ledningssystem redan finns kan ni kanske dra fördel av erfarenheter från tidigare arbeten eller genom att samarbeta.

Att diskutera

  • Vilka befintliga ledningssystem eller system för ledning och kontroll finns idag?
  • Vilka områden utöver kvalitet enligt SOSFS 2011:9 ska ingå i ledningssystemet?
    • Arbetsmiljö, miljö, budgetprocessen, säkerhet, annat?
  • Ska de olika ledningssystemen integreras i varandra till ett system eller ska de länkas till varandra som parallella system?
  • Vilka områden och nivåer i verksamheten ska systemet gälla för?

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se