Kartlägg vad som behöver göras

Kartlägg vilka delar av ledningssystemet som finns i dag. Ofta finns stora delar redan på plats, men det kan se olika ut mellan delar i organisationen. Inventera vad som saknas utifrån de krav ni ställt upp och kraven i SOSFS 2011:9.

Genom en GAP-analys kan jämförelse göras mellan aktuellt och önskat läge och för att identifiera områden med utrymme för förbättring. Genom att belysa vad som finns idag och var utvecklingspotential finns kan en GAP-analys ge stöd för prioritering av det fortsatta arbetet och utformning av en handlingsplan.

Att diskutera

  • Vad måste respektive vill ni uppnå med ledningssystemet?
  • Vilka delar av ledningssystemet finns klara?
  • Vad saknas och behöver förbättras?

Verktyg

Gap-analys ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Med hjälp av gap-analysen kan du få en överblick av hur ni uppfyller kraven i SOSFS 2011:9.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se