Börja gärna implementeringen där behov och efterfrågan finns. Det är viktigt att skapa goda exempel och att visa tydliga resultat på kort tid. Det optimala är om systemet underlättar och stöttar den dagliga verksamheten utifrån dess förutsättningar.

Utbilda, engagera och informera om ledningssystemet

Gör gärna en kommunikationsplan där ni definierar vilken information som ska ges, till vem, på vilket sätt, när och varför.

Informationen bör vara anpassad efter målgruppen och ges vid flera tillfällen. Utbildning kan ges till all berörd personal eller genom att utbilda i flera steg genom chefer eller kvalitetsansvariga.

Skapa diskussionsträffar och möjlighet till dialog när systemet implementeras.

Utbildning kan ges till exempel

  • på kickoffer, utbildningsprogram, informationsträffar
  • genom praktisk träning i att använda systemet, till exempel på intranätet
  • genom återkoppling på arbete
  • som fortlöpande stöd och vägledning i verksamheten
  • i introduktionen av nyanställda.

Tänk på att avsätta tid och resurser för information och utbildning.

Skapa engagemang

Det är viktigt att det råder en bra kvalitetskultur med värderingar som stödjer kvalitetstänkande och -utövande hos medarbetarna. Förväntningarna på systemet och hur det ska fungera kommer att styra utvecklingen.

Högsta ledningen

Det krävs ett beslut på politisk- och ledningsnivå om att införa och arbeta efter ledningssystemet för att få legitimitet i hela verksamheten. Är högsta chefen engagerad och aktivt använder systemet når man ofta lättare framgång. Låt ledningssystemet bli en stående punkt på ledningsgruppsmöten.

Personalen

Involvera gärna medarbetarna i ett tidigt skede och låt ledningssystemet bli en stående punkt på arbetsplatsträffar. Få medarbetarna att se fördelarna med ledningssystemet och utse eventuellt ambassadörer som bidrar till att ledningssystemet blir ett levande verktyg.

Tips för att skapa engagemang

  • Hitta krokar – se till att starta där efterfrågan finns och få engagerade personer med dig i arbetet.
  • Visa fördelarna med arbetet. Börja där det går att visa tydligt resultat på relativt kort tid!
  • Använd redan inarbetade arbetssätt och metoder – förändra bara där det är nödvändigt.
  • Skapa arbetsgrupper, kvalitetsgrupper – eller andra former för införande och engagemang.
  • Ha med ledningsfunktioner i arbetet.

Se hur andra gör

Skapa engagemang i din organisation, Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski på Riksbyggen delar med sig av allmänna tips på hur du skapar engagemang i din organisation.

Implementera ledningssystem för patientsäkerhet, NLL

Birgitta Boqvist, Norrbottens läns landsting, delar med sig av hur de implementerar och når ut med ledningssystem på olika nivåer.

Verktyg

Kommunikationsplan för ledningssystem

Förslag på hur en kommunikationsplan för ledningssystem kan se ut.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se