Börja gärna implementeringen där behov och efterfrågan finns. Det är viktigt att skapa goda exempel och att visa tydliga resultat på kort tid. Det optimala är om systemet underlättar och stöttar den dagliga verksamheten utifrån verksamhetens förutsättningar.

Det är viktigt att det råder en bra kvalitetskultur med värderingar som stödjer kvalitetstänkande och -utövande hos medarbetarna.

Förväntningarna på systemet och hur det ska fungera kommer att styra utvecklingen.

Högsta ledningen

Det krävs ett beslut på politisk- och ledningsnivå om att införa och arbeta efter ledningssystemet för att få legitimitet i hela verksamheten.

Är högsta chefen engagerad och aktivt använder systemet når man ofta lättare framgång. Låt ledningssystemet bli en stående punkt på ledningsgruppsmöten.

Personalen

Involvera gärna medarbetarna i ett tidigt skede och låt ledningssystemet vara en stående punkt på arbetsplatsträffar. Få medarbetarna att se fördelarna med ledningssystemet och utse eventuellt ambassadörer som bidrar till att ledningssystemet blir ett levande verktyg.

Tips för att skapa engagemang

  • Hitta krokar – se till att starta där efterfrågan finns och få engagerade personer med dig i arbetet.
  • Visa fördelarna med arbetet. Börja där det går att visa tydligt resultat på relativt kort tid!
  • Använd redan inarbetade arbetssätt och metoder – förändra bara där det är nödvändigt.
  • Skapa arbetsgrupper, kvalitetsgrupper – eller andra former för införande och engagemang.
  • Ha med ledningsfunktioner i arbetet.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se