Planera för implementeringen

När underlag och ramen för ledningssystemet är klara startar själva implementeringsarbetet. Arbeta gärna utifrån en framtagen aktivitetsplan och kommunikationsplan – och följ upp arbetet.

Aktivitetsplan

En plan syftar till att strukturera upp arbetet med delmål och tider. Planen hjälper alla som berörs genom att tydliggöra arbetet. Tillsätt gärna en arbetsgrupp, styrgrupp och referensgrupp inför arbetet.

Aktivitetsplanen innehåller alla aktiviteter som skall genomföras. För varje aktivitet skall framgå

 • hur den skall göras
 • vem som är ansvarig
 • när aktiviteterna ska ske
 • hur uppföljning ska ske.

Tänk på att aktivitetsplanen regelbundet bör stämmas av och uppdateras.

Du finner mer information och exempel på aktivitetsplan nedan.

Kommunikationsplan

När aktivitetsplanen är färdig bör en kommunikationsplan utformas.

Med en kommunikationsplan planerar ni vilka personer som måste finnas med i arbetet och i vilken utsträckning. Fundera på vilka som behöver vara aktivt involverade, respektive hållas informerade. Kom också ihåg att ange syftet och målet med kommunikationen.

Fundera över vilka nyckelpersoner som ska med på tåget – exempelvis

 • förtroendevalda
 • förvaltningschef
 • verksamhetschefer
 • enhetschefer
 • informella ledare
 • kvalitetsansvariga
 • medarbetare
 • IT-ansvariga
 • administratörer.

Du finner ett exempel på kommunikationsplan nedan.

Följ och följ upp

Under införandet av ledningssystemet behöver arbetet följas och följas upp. Detta kan göras genom en kontinuerlig lägesrapport i ledningsgrupp och som en stående punkt på chefsmöten.

Tips

Kom ihåg att fira framgångar och lyfta goda exempel! De som varit delaktiga och aktiva behöver också uppmärksammas – de är ambassadörer i det fortsatta arbetet.

Se hur andra gör

Grovplan med aktiviteter, Luleå (pdf, nytt fönster)

Grovplan över aktiviteter för kvalitetsarbete i Luleå kommun.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se