När du planerar kvalitetsledningssystemet bör kvalitetskrav och kvalitetsegenskaper som är relevanta för verksamheten identifieras utifrån lagar och föreskrifter, egna definierade kvalitetskrav och -mål, samt brukares och patienters behov.

Lagar och föreskrifter

I föreskriften SOSFS 2011:9 definieras kvalitet som att uppfylla de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

En lagkravslista kan vara ett stöd i arbetet. Det innebär en inventering av vilka lagar och föreskrifter som styr verksamheten och rutiner för att uppdatera dessa fortlöpande.

Egna kvalitetskrav och kvalitetsmål

Utöver lagar kan kommunen, landstinget eller regionen ha egna definitioner av kvalitet. Ofta finns kvalitet definierat i dokument såsom servicedeklarationer och kvalitetsgarantier. Det är viktigt att det finns en samstämmighet vad gäller kvalitet i de olika dokumenten. Det är även viktigt att få med olika prioriteringar som jämställdhet och jämlikhet.

Brukares och patienters synpunkter

Det är viktigt att kvalitetsmål också fångar brukares och patienters behov och synpunkter. Utgångspunkten kan exempelvis vara resultat från brukar- och patientenkäter samt klagomål och synpunkter.

Tips

Tänk på att de olika styrdokumenten ska vara samstämmiga och att lagar, övergripande dokument, verksamhetens mål och eventuella löften styr i samma riktning.

Kommuner väljer ofta att strukturera sin verksamhet och styrning genom att ta fram

  • En målkedja – som åskådliggör den röda tråden mellan mål och indikatorer.
  • En struktur för dokumentstyrning.
  • Ett årshjul – som tydliggör olika steg för att besluta och följa upp kvalitet. Årshjulet integreras oftast med styr- och budgetprocessen för att påvisa helheten.

Se exempel nedan.

Att diskutera

  • Har ni inventerat och strukturerat vilka lagar som styr verksamheten och finns rutiner för att hålla de uppdaterade?
  • Vad är kvalitet för er?
  • Finns kvalitet definierat i dokument, mål och löften och hänger de ihop?
  • Finns en målkedja där målen bryts ned på varje nivå?

Se hur andra gör

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Söderhamns kommun (pdf, nytt fönster)

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Söderhamns kommun har fastställt ett schema för kvalitetsarbetet. Ledningssystemet för kvalitetsarbetet anger på vilket sätt arbetet med ständig utveckling och förbättring ska bedrivas.

Tryggve – Socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vetlanda

På spåret! Tryggve – Vetlandas sätt att styra mot god kvalitet .

Kvalitetsmanual för socialtjänsten, Kävlinge (pdf, nytt fönster)

Socialnämndens ledningssystem för kvalitet beskrivs i denna kvalitetsmanual, som är det översta styrande dokumentet för kvalitetsledningssystemet i Kävlinge.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen, Kungsbacka (pdf, nytt fönster)

Kungsbackas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen.

Lagkravslista, Heby (pdf, nytt fönster)

Exempel på hur en lagkravlista kan göras, från Heby.

Arbete med kvalitetsledningssystem i Karlstad

Marie Johansson, Karlstads kommun, berättar om hur kommunen byggt upp och arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 i Osby kommun

Beskrivning av ledningssystemets omfattning, uppbyggnad, syfte och ansvarsfördelning i Osby kommun.

Ledningsgruppens årshjul, Luleå (pdf, nytt fönster)

Ledningsgruppens årshjul i Luleå kommun.

Årscykel med kvalitetsarbete, Hudikvall (pdf, nytt fönster)

Årscykel med kvalitetsarbete i Hudiksvalls kommun.

Skrifter

Vägledning – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Vägledningen beskriver några viktiga byggstenar. Dessa är främst; systematiskt förbättringsarbete, internt styrande dokument och ledningssystemets struktur.

Verktyg

Gap-analys ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Med hjälp av gap-analysen kan du få en överblick av hur ni uppfyller kraven i SOSFS 2011:9.

Aktivitetsplan för ledningssystem

Förslag på hur en aktivitetsplan för ledningssystem kan se ut.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se