Att samverka är viktigt för verksamhetens kvalitet. Föreskriften pekar särskilt ut att processer där samverkan behövs, ska identifieras.

Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. Det ska även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra verksamheter inom socialtjänsten eller LSS. Samverkan ska även ske med myndigheter, föreningar och andra organisationer.

Som exempel kan samverkan behövas när en enskild har insatser från flera olika verksamheter eller ska byta vårdgivare.

Tips

  • När du kartlägger processer för samverkan är det en fördel att de olika parterna deltar för att skapa samsyn och tydliggöra roller.
  • Om du ändrar processer och rutiner som påverkar samverkan är det viktigt att informera om det.

Att diskutera

  • Är processerna för samverkan internt och externt identifierade?
  • Är processerna kartlagda, beskrivna och fastställda?
  • Finns det en samsyn mellan samverkansparterna?
  • Hur håller ni processerna för samverkan uppdaterade?

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se