Föreskriften ställer krav på att du identifierar, beskriver och fastställer de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.

Processer

En process är en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat.

 • Fastställ vilka processer som är nödvändiga för att uppfylla verksamhetens krav och mål enligt lagar och föreskrifter.
 • Identifiera vilka aktiviteter som ingår i processerna och besluta deras inbördes ordning.
 • Tydliggör vem som äger och ansvarar för processerna.

Rutiner

I SOSFS 2011:9 finns både bör- och skallkrav vad gäller vilka rutiner som ska fastställas för att säkra verksamhetens kvalitet.

 • En rutin är ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras
 • En rutin anger även hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten

Inför processkartläggning

När ni bedömer vilka processer som behövs kan ni utöver lagar och föreskrifter även utgå ifrån verksamhetens kvalitetsmål.

Kvalitetsmål, verksamhet och styrning

 • Välj vilken modell för kartläggning ni ska använda.
 • Ta fram en plan för kartläggningen.
 • Identifiera vem som är processägare.
 • Utse vem som ska leda kartläggningsarbetet (processledare).
 • Bestäm vilka som ska delta i kartläggningen. Är alla funktioner representerade?
 • Tänk på att processbeskrivningarna ska bli användarvänliga. Se exempel på hur kommuner har gjort nedan.

Se till att processer och rutiner som är kopplade till aktiviteter hålls uppdaterade. Ett tydligt ägarskap och ansvar är viktigt.

Metod på processkartlägging – få ett jämställdhetsperspektiv i verksamhetens processer

Att diskutera

 • Är verksamhetens processer identifierade, beskrivna och fastställda?
 • Är det tydligt vem som äger och ansvarar för processerna?
 • Är processerna användarvänliga?
 • Hur håller ni processer uppdaterade och levande?

Vidare information från Socialstyrelsen

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Se hur andra gör

Processkartläggning med ett jämställdhetsperspektiv, Landstinget i Värmland

En processkartläggning som beskriver flödena i sjukskrivningsprocessen.

Processkarta vård och omsorg, Simrishamn (pdf, nytt fönster)

Processkarta med brukarens behov i fokus från Simrishamn.

Processkarta över ledningssystem, Kristianstad

Interaktiv beskrivning av processer för arbetet med ledningssystem i Kristianstads kommun.

Från processkartläggning till processutveckling, Örebro (pdf, nytt fönster)

En handbok för processkartläggning från Örebro kommun.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se