Ledningssystem för kvalitetsarbete

Ett ledningssystem är ett verktyg för att uppnå kvalitet. SKL har arbetat fram material som ger kommuner, landsting och regioner stöd i arbetet med att ta fram ledningssystem enligt föreskriften SOSFS 2011:9 på övergripande nivå.

Du får i fyra steg stöd i att:

  • lägga grunden för ledningssystemet och planera utifrån lokala förutsättningar,
  • bestämma innehållet och avgränsa,
  • implementera och skapa engagemang,
  • hålla levande och utveckla ledningssystemet.

Stödet avser ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 och baseras på erfarenheter från kommuner som har deltagit i SKL:s nätverk.

Detta är ett ledningssystem

Ledningssystem är ett verktyg för att uppnå kvalitet. Det är ett stöd för både ledning och medarbetare att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Vid planering av kvalitetsledningssystem bör kvalitetskrav och kvalitetsegenskaper som är relevanta för verksamheten identifieras utifrån

  • lagar och föreskrifter
  • egna definierade kvalitetskrav och -mål
  • brukares och patienters behov.

För ledningsnivån

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Systemet möjliggör också ordning och reda i verksamheten.

För verksamheten

Med hjälp av ledningssystemet får verksamheten stöd i det dagliga arbetet med att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra kvaliteten.

Föreskriften SOSFS 2011:9 om hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas

Det finns en föreskrift och allmäna råd om att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras med hjälp av ledningssystem. Detta ska ske genom att tydliggöra processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete. Föreskriften är gemensam för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I föreskriften definieras kvalitet som att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), Socialstyrelsen

En sammanställning av kraven i SOSFS 2011:9 hittar du i en GAP-analys

Se hur andra gör

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Söderhamns kommun (pdf, nytt fönster)

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Söderhamns kommun har fastställt ett schema för kvalitetsarbetet. Ledningssystemet för kvalitetsarbetet anger på vilket sätt arbetet med ständig utveckling och förbättring ska bedrivas.

Tryggve – Socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vetlanda

På spåret! Tryggve – Vetlandas sätt att styra mot god kvalitet .

Kvalitetsmanual för socialtjänsten, Kävlinge (pdf, nytt fönster)

Socialnämndens ledningssystem för kvalitet beskrivs i denna kvalitetsmanual, som är det översta styrande dokumentet för kvalitetsledningssystemet i Kävlinge.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen, Kungsbacka (pdf, nytt fönster)

Kungsbackas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen.

Arbete med kvalitetsledningssystem i Karlstad

Marie Johansson, Karlstads kommun, berättar om hur kommunen byggt upp och arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 i Osby kommun

Beskrivning av ledningssystemets omfattning, uppbyggnad, syfte och ansvarsfördelning i Osby kommun.

Ledningsgruppens årshjul, Luleå (pdf, nytt fönster)

Ledningsgruppens årshjul i Luleå kommun.

Årscykel med kvalitetsarbete, Hudikvall (pdf, nytt fönster)

Årscykel med kvalitetsarbete i Hudiksvalls kommun.

Skrifter

Vägledning – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Vägledningen beskriver några viktiga byggstenar. Dessa är främst; systematiskt förbättringsarbete, internt styrande dokument och ledningssystemets struktur.

Verktyg

Gap-analys ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Med hjälp av gap-analysen kan du få en överblick av hur ni uppfyller kraven i SOSFS 2011:9.

Aktivitetsplan för ledningssystem

Förslag på hur en aktivitetsplan för ledningssystem kan se ut.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se