Tydliga krav, uppdrag

Uppföljningsbara krav. Tre äldre personer i en park.

Grunden för en effektiv uppföljning är att skapa tydliga krav och uppdrag. En uppföljning som ska stödja både kontroll och utveckling. Kommuner, landsting och regioner har ansvar för att tillhandahålla verksamhet av god kvalitet, oavsett utförare.

  • Verksamheterna drivs utifrån att relevanta lagar och föreskrifter ska följas.
  • Dessutom styrs verksamheterna av lokalt fattade mål och kvalitetskrav.
  • Uppdragen konkretiseras många gånger som lokala uppdragsbeskrivningar för verksamheterna.
  • För de privata utförarna formuleras uppdragen i förfrågningsunderlag, avtal eller regelböcker.

Ett styr- och uppföljningssystems är de förtroendevaldas redskap för att formulera beställning och anslå resurser. Det handlar om att bygga system som mäter de verksamhetsresultat som uppnås i förhållande till beslutade mål.

Se hur andra gör

Processkartläggning med ett jämställdhetsperspektiv, Landstinget i Värmland

En processkartläggning som beskriver flödena i sjukskrivningsprocessen.

Kravsorteraren som stöd för uppföljning i Sundbyberg

Hedvig Schriever, Sundbybergs stad berättar om hur Kravsorteraren varit ett betydelsefullt instrument för att planera och prioritera uppföljningen.

Lagkravslista, Heby (pdf, nytt fönster)

Exempel på hur en lagkravlista kan göras, från Heby.

Uppdragsbeskrivning med roller och ansvar, Bjuv (pdf, nytt fönster)

Uppdragsbeskrivning för äldreomsorg med ansvar, skyldigheter och befogenheter definierade.

Kravsorteraren som stöd för uppföljning i Kungsbacka

Carina Olander, Kungsbacka kommun berättar om hur man använt verktyget Kravsorteraren.

Skrifter

Krav på leverantörer och avtalsvillkor i LOV-upphandlingar

Syftet med denna rapport är att skapa en överblick för landstingen över vilka krav på leverantören och avtalsvillkor som är tillämpliga vid LOV-upphandlingar.

Upphandla bättre

Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen. Den avser upphandling av särskilt boende enligt LOU och LOV.

Upphandling för jämställdhet

En vägledning som klargör de juridiska möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling enligt LOU och LOV.

Upphandling och uppföljning av HVB – För barn och unga

Vägledningen behandlar hur en upphandling kan gå till och hur krav kan ställas på HVB verksamhet. Den behandlar även uppföljning; hur avtal som skrivs mellan kommun och HVB kan följas upp, samt förslag på hur uppföljning som bygger på flera individer kan användas som verksamhetsuppföljning. Upphandling och uppföljning av HVB – För barn och unga

Verktyg

Påverkansanalys vid formulering av krav (pdf, nytt fönster)

Påverkansanalys kan användas för att skapa och formulera de krav, indikatorer och aktiviteteter som har påverkan på ett specifikt eller övergripande mål.

Kravsorteraren – planera och prioritera krav

Kravsorteraren ger en signal om hur väl ett krav uppfylls och kan vara ett stöd i prioritering av krav vid uppföljning.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se