Ansvar och insyn

Kommuner, landsting och regioner är ansvariga för verksamheterna. I ansvaret ligger att följa upp och kontrollera. Fullmäktiges och nämnders ansvar för uppföljning utgår från kommunallagen.

Nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs enligt mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt gällande föreskrifter, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Kommuner, landsting och regioner styr dessutom verksamheterna utifrån sina lokala mål genom budget, uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag och avtal samt godkännanden.

Uppföljningen utgår även från de förutsättningar som gäller i generell lagstiftning, speciallagstiftning samt förordningar och föreskrifter. Beroende på område och vem som utför verksamheten ger lagstiftningen olika möjligheter och förutsättningar att styra och följa upp.

  • Ett ledningssystem gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten för att systematiskt och fortlöpande följa upp, utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
  • I förfrågningsunderlag, avtal och uppdrag ska de krav som verksamheten förväntas uppfylla vara tydliga och uppföljningsbara.

I uppföljningen ingår att ta fram underlag för både kontroll och verksamhetsutveckling

Skrifter

Ansvar som ledamot i nämnd

Materialet belyser övergripande en nämnds ansvar och kontroll över verksamheten.

Ansvarsprövningen i fullmäktige

Varje år prövar fullmäktige hur styrelse, nämnder och beredningar har utövat sitt ansvar och beslutar om de ska få ansvarsfrihet eller inte. Skriften diskuterar frågor om ansvarsprövning.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se