Planering

PlaneringDet är de förtroendevaldas uppgift att på övergripande nivå formulera mål, både kortsiktiga och långsiktiga, som anger vad som ska levereras i form av tjänster till medborgarna och brukarna.

De politiska målen måste vara uppföljningsbara genom mätbara resultatindikatorer som kan verifiera om målen uppnås. De förtroendevalda tilldelar även resurser till de verksamheter som ska se till att målen uppnås.

Utifrån mål och resultatindikatorer måste tjänstemannaorganisationen bestämma hur arbetet ska bedrivas. För att detta ska lyckas måste  bland annat handlingsplaner tas fram, där det klart framgår vilka prestationer och aktiviteter som ska genomföras, samt vem som ansvarar för dessa.

I uppföljningen ingår att ta fram underlag för både kontroll och verksamhetsutveckling. Fullmäktiges och nämnders ansvar för uppföljning utgår från kommunallagen.

Skrifter

Valfrihet i vård, skola och omsorg – en uppdatering av kunskapsläget

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting och berör idag alla medborgare. SKL har gett Gustaf Kastberg, Lunds universitet, i uppdrag att genomföra en forskningsöversikt av valfrihetssystem i vård, skola och omsorg. Valfrihet i vård, skola och omsorg – en uppdatering av kunskapsläget

Förtroendevald i upphandlingsprocessen

Skriften lyfter frågor som en nämnd eller styrelse kan behöva ställa och behandla i samband med upphandlingar, till exempel hur den politiska insynen och kontrollen i verksamhet under kontraktsperioden ska säkerställas.

Erfarenhet av konkurrensutsättning – en forskningsöversikt

Syftet med denna rapport är att presentera en aktuell översikt och en analys kring vad forskningen har visat vad gäller erfarenheter av konkurrensutsättning och upphandling av tjänster i svenska kommuner och landsting.

Utmaningar för det politiska ledarskapet vid införande av valfrihetssystem

Skriften baseras på intervjuer med ledande politiker i kommuner, landsting och regioner. Ett införande av valfrihetssystem medför ofta stora förändringar i styrningen av kommunen, landstinget eller regionen.

Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna

Skriften är ett stöd för politiker, chefer och projektledare som vill ha vägledning hur lagen LOV kan användas. Den innehåller också tips om vad kommunen bör tänka på när de inför valfrihetssystem.

Vad vet vi om kundval? En forskningsöversikt

Studien tar sin utgångspunkt i begreppet valfrihetssystem som ett alternativt sätt att styra offentligt finansierad tjänsteproduktion.

Valfrihet och vårdval

Skriften ger en beskrivning av utvecklingen i Sverige och utomlands. Vidare görs en genomgång av hur ett valfrihetssystem kan byggas upp och drivas.

Offentligt och privat driven verksamhet – legala skillnader

Skriften tar upp vilka villkor som gäller vid överlämnande av förvaltningsuppgifter till privata företag, samt vilka legala skillnader som finns mellan att driva verksamhet i privat respektive offentlig regi.

Alternativa driftformer

Skriften ger uppslag och tips om vad som är viktigt att tänka på inför ett beslut om alternativa driftformer och samverkan.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se