Uppföljning som utvecklar verksamheten

Uppföljningen har, förutom kontroll, en framåtsyftande dimension – att ge underlag och förutsättningar för att utveckla och förbättra verksamheten.

Utveckla styrning och ledning

Uppföljningen kan ge underlag till och visa på behov av en utveckling av styrningen och ledningen. Genom utformande av kvalitetskrav, uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag och avtal kan verksamheten styras i önskad riktning. Stimulanser för kvalitetsutveckling i verksamheten kan också byggas in i exempelvis ersättningsmodeller.

Fundera gärna över följande frågeställningar:

  • Är lagkrav och lokala mål nedbrutna till uppföljningsbara krav?
  • Driver kraven mot en önskad utveckling?
  • Ger kraven möjlighet för flexibilitet och öppenhet i utformandet av tjänsten?

Skapa ett ledningssystem för kvalitet

Med hjälp av ett ledningssystem får både ledning och medarbetare stöd i att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten.

Ledningssystem för kvalitetsarbete

Samverka med brukare

Kvalitet i verksamheten uppstår i mötet mellan personalen och den som tjänsten är till för. Uppföljningssystemet kan utvecklas på ett sätt som stöder utveckling av verksamhetens kvalitet genom att involvera brukare och patienter.

Att involvera brukare och patienter kan vara ett annat sätt att utveckla och förfina uppdragsbeskrivningar och avtal som ligger till grund för uppföljningen. Du hittar exempel nedan under rubriken Se hur andra gör.

Goda relationer med utförare

Goda relationer och dialogmöten med och mellan utförare gynnar en önskad utveckling. Det finns exempel på kommuner som har utvecklat nära relationer till utförarna för att fokusera på utvecklingsområden och inte bara kontrollen i uppföljningsarbetet.

Samverkan syftar till att:

  • Få kunskap om verksamhetsområdet och dess utvecklingsmöjligheter.
  • Stärka kompetens och verksamhetsutveckling.
  • Stärka möjligheten att styra mot målen.
  • Tidigt uppmärksamma och åtgärda kvalitetsbrister.
  • Få kunskap om marknaden och träffsäkrare avtal och villkor.

Samverka med privata utförare

Se hur andra gör

Brukare i ledningsgrupp i Mölndal

Beatrice Toll, Mölndals kommun, berättar i en film om sitt sätt att ta tillvara brukares erfarenhetskunskaper.

Från processkartläggning till processutveckling, Örebro (pdf, nytt fönster)

En handbok för processkartläggning från Örebro kommun.

Kvalitetsberättelse, Skara (pdf, nytt fönster)

Kvalitetsberättelsen ger en samlad bild av kvaliteten i verksamheten och visar vilket fokus förvaltningen haft i arbetet med kvalitet.

Kvalitetsdagen i Solna stimulerar verksamhetsutveckling

Solna har en årlig kvalitetsdag för att stimulera verksamhetsutveckling. Kommunen delar då ut pris till bästa idé för verksamheten.

Lokal styrning av egen regi, Eskilstuna

Cecilia Palm Siösteen, Eskilstuna kommun, berättar om hur kommunen organiserat styrning och uppföljning av egen regi.

Skapa engagemang i din organisation, Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski på Riksbyggen delar med sig av allmänna tips på hur du skapar engagemang i din organisation.

Ständiga förbättringar med Lean, Älmhult (pdf, nytt fönster)

Presentation av hur och varför Älmhult arbetar med Lean som metod för ständiga förbättringar samt kopplingen till uppföljningsarbetet.

Stödja för verksamhetens utveckling – Enköpings kommun

I Enköping är dialog ett viktigt komplement till de kontroller som annars används inom verksamhetsuppföljning.

Uppföljning som ger verksamhetsutveckling, Falun

I Falun ser man på uppföljning som ett stöd i verksamhetsutveckling. Hur det fungerar beskrivs ur både uppföljarens och verksamhetens perspektiv.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se