Uppföljning som kontroll

Kontrollen syftar till verifiera att de tjänster som beställts också levereras och att rätt ersättning utgår. 

Det handlar både om att upptäcka brister som att ge signaler så att avvikelser upptäcks innan de uppstår.

Tydlighet, ordning och reda är ett stöd för arbetet med uppföljning som kontroll. Den interna kontrollen är då en viktig del. Kommunallagen ställer krav på att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Dessutom behövs system och rutiner för hur verksamheterna ska följas upp.

Riskbedömning är ett redskap för att rikta kontroll och uppföljning dit den bäst behövs. En riskbedömning bidrar också till att stärka beredskap för det oväntade. I all verksamhet finns risker för avvikelser och fel – eller till och med fusk och oegentligheter. Därför är det viktigt att bygga in en beredskap i arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera fel och eventuella oegentligheter.

Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar alltså en otillbörlig sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och privata intressen.

Se hur andra gör

Egenvärdering i praktiken, exempel från Värmland

Landstinget i Värmland beskriver hur verktyget Egenvärdering för uppföljning och kontroll har varit till nytta i arbetet.

System för avvikelsehantering inom äldreomsorg, Kungsbacka

System för avvikelsehantering enligt HSL och SoL för äldreomsorg från Kungsbacka kommun.

Skrifter

Att följa upp verksamhet

Uppföljning är aktiviteter som genomförs löpande för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Kommuner, landsting och regioner har enligt kommunallagen ansvar att följa upp verksamhet.

Verktyg

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Egenvärderingen ger dig en bild av om kommunen eller landstinget har tillfredställande system och rutiner för uppföljning och kontroll, och om de används.

GAP-analys uppföljning socialtjänst

Med hjälp av gap-analysen kan du undersöka vilka utvecklingsområden er uppföljning har idag och prioritera det fortsatta arbetet.

Egenvärdering för fristående verksamheter

Verktyget ger dig en bild av om din kommun har tillfredställande system och rutiner för godkännande av, tillsyn över, information om och utbetalning av bidrag till fristående verksamheter.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se