Gör en riskbedömning

Riskbedömning, att följa upp verksamhet

Riskbedömning är ett redskap för att rikta kontroll och uppföljning där den bäst behövs. En riskbedömning stärker också beredskapen för det oväntade. Med en riskbedömning inringar du tänkbara risker samt värderar sannolikheten för att de kan uppkomma och vilka konsekvenser de kan orsaka.

En risk är enkelt uttryckt något som kan inträffa som inte finns med i beräkningen och som kan hindra att mål nås. Därför behöver du ägna tid att tänka till på vilka möjliga brister, hot eller hinder som kan finnas eller uppstå. Det gör du för att förebygga eller hantera riskerna, eller för att inrikta arbetet på det som kan vara mest riskfyllt. Det finns risker av olika slag:

  • Risker i omvärlden som inte alltid går att påverka.
  • Risker i egen verksamhet – i organisation, system och rutiner.
  • Risker i relationer med parter man gör affärer med.

Riskbedömning kan du använda i många olika sammanhang, till exempel som underlag till system och rutiner för uppföljning av verksamhet. Den är en av grundbultarna i ett systematiskt arbete med intern kontroll. Förutom att riskbedömning är ett konkret redskap för sortering och värdering av risker så bidrar den till att i organisationen stärka beredskapen för det oberäknade.

Arbetsgång i riskbedömning

  • En riskbedömning består i stora drag av att ringa in tänkbara hinder, hot eller brister som är eller blir en risk.
  • Därefter värderas riskerna. Hur troligt är det att de finns eller kan bli verkliga? Hur allvarligt blir det om de inträffar?
  • De värderade riskerna placeras sedan efter sin tyngd i en ”riskkarta” som på bilden ovan.
  • Sista steget är att bestämma vad som ska göras med riskerna – till exempel acceptera, eliminera, reducera eller kontrollera dem.

Se hur andra gör

Uppföljning i Berg, en glesbefolkad kommun

Helena Albinsson, Bergs kommun, berättar om hur den glesbefolkade kommunen har lagt upp ett systematiskt uppföljningsarbete med fokus på egenkontroll, avvikelse- och klagomålshantering samt riskanalys.

Riskanalys inför uppföljning av primärvård, Landstinget i Värmland (pdf, nytt fönster)

Workshopmetod för att göra riskanalys inför uppföljning av hälsoval i Landstinget i Värmland.

Skrifter

Modell för risk- och händelseanalys

Handboken beskriver en modell som utgår från att analyser och utredningar av risker och händelser är centrala komponenter i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Verktyg

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se