Motverka korruption

En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare – medborgarna – att bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma.

”Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar; en otillbörlig sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och privata intressen.”

Korruption innefattar främst tagande av mutor. Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning. Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också ett brott.

Att fundera över

Frågor som du bör ställa dig om du erbjuds något av en utomstående part är:

  • Är detta en förmån och varför erbjuds den mig?
  • Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning?
  • Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd?
  • Vilket inflytande har jag?

Reflektera kring ett antal etiska dilemman som du kan ställas för i ditt arbete

E-utbildning: Lär dig att förebygga, upptäcka och hantera korruption

Uppmärksamma mutförsök

Vi förväntas som offentligt anställda leva upp till högt ställda krav på saklighet och opartiskhet i vårt arbete. Om du i ditt arbete blir utsatt för försök till påverkan som känns otillbörlig bör du genast meddela det till din chef eller annan lämplig överordnad. Vidare finns alltid möjligheten att vända sig till myndighetens ledning, till revisionen i kommunen, landstinget eller reginonen eller till polis och åklagare. Det kan också finnas en ”whistleblowerfunktion” att vända sig till.

Ansvar för att lagar följs

Det ingår i kommunens, landstingets eller regionens ansvar för sin verksamhet att informera sina anställda och förtroendevalda om de lagar som gäller och hur de ska tillämpas inom den egna myndigheten.

Det är ditt ansvar att sätta dig in i och följa de lagar och riktlinjer som gäller. I frågor som rör mutor och jäv har många organisationer kompletterat lagstiftningen med särskilda riktlinjer för sin egen verksamhet. Det är angeläget att det skapas förutsättningar för återkommande arbetsplatsdiskussioner om hur regler och riktlinjer ska tillämpas.

Lagregler i Brottsbalken

Skrifter

Förhindra fusk och oegentligheter

Den här skriften är ett stöd i att förebygga och minimera ekonomiska oegentligheter. Skriften fokuserar på köp av verksamhet inom områdena vård och omsorg.

Om mutor och jäv

En vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Den visar hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor om mutor eller jäv.

Kontakt

Cecilia_Berglin

Cecilia Berglin

08-452 7931

cecilia.berglin@skl.se