Förebygg fusk och oegentligheter

I all verksamhet som bygger på en uppdrags- eller avtalsrelation finns risker för avvikelser och fel – eller till och med fusk och oegentligheter. Därför är det viktigt att bygga in en beredskap i arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera fel och eventuella oegentligheter.

Allt fler verksamheter i kommuner, landsting och regioner utförs av någon annan, i alternativa driftformer. Därmed blir det fler företagsrelationer att hantera och stora summor som ska betalas till externa aktörer.

Begreppen fusk och oegentligheter är inte entydiga

I vardagligt tal menas medvetna, ofta vilseledande, handlingar eller underlåtelser som avviker från det som är bestämt eller avtalat, och som syftar till egen vinning. Ekonomiska oegentligheter kan uppstå i samband med ekonomiska transaktioner, men också handla om att inte betala skatt och sociala avgifter.

Stärk medvetenhet och kontrollera

Vid köp av verksamhet inom områdena vård och omsorg upplevs förhindrandet av fusk och oegentligheter ofta som mer komplicerat jämfört med köp av varor och andra typer av tjänster. Att förhindra oegentligheter handlar om att stärka medvetenhet och kunskap, bedöma risker, bygga upp funktionella och rimliga kontrollaktiviteter samt ha beredskap att hantera eventuella fel.

Avtala om granskning av externa utförare

En viktig del i granskningen av leverantörer i valfrihetssystem och upphandlade tjänster är att under avtalsperioden kontrollera att leverantörerna utför sina skyldigheter när det gäller skatter och sociala avgifter. En sådan granskning behöver byggas in i avtalen. Ett samarbete kan också etableras med Skatteverket.

Om det brister

Upptäcks brister kan de vara en grund för att säga upp avtalet, men också användas som signalsystem för en fördjupad kvalitetsgranskning. Kvalitet i levererad tjänst, och förmåga att driva sitt företag på ett seriöst sätt, tenderar att ha ett samband.

Se hur andra gör

Ekonomisk granskning av privata utförare, Huddinge

Uppföljning av ekonomin hos privata utförare görs i Huddinge med hjälp av ett kalkylverktyg. Målet är att alla ekonomer i organisationen ska kunna utföra uppföljningen.

När utförare medvetet fuskar, Södertälje

Lisa Mattsson, Södertälje, berättar om kommunens arbete mot fusk och oegentligheter i hemtjänsten.

Skrifter

Signaler på ekonomisk obalans

Genom att vara uppmärksam på signaler på obalans i den löpande ekonomiska uppföljningen och föra en kontinuerlig dialog med utföraren kan förhoppningsvis händelser förebyggas.

Förhindra fusk och oegentligheter

Den här skriften är ett stöd i att förebygga och minimera ekonomiska oegentligheter. Skriften fokuserar på köp av verksamhet inom områdena vård och omsorg.

Om mutor och jäv

En vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Den visar hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor om mutor eller jäv.

Offentliga uppgifter till vår tjänst

I skriften beskrivs vilka uppgifter som finns på Skatteverket och hur de kan tolkas. Vidare förklaras också centrala begrepp som är viktiga för att förstå den information som finns hos Skatteverket.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se