Åtgärder

Åtgärder testResultatet av uppföljningen och analysen kan få olika konsekvenser.

Slutsatser och förslag på åtgärder utifrån uppföljningen och analysen bildar underlag för att åstadkomma förbättringar och utveckling.

De beslut som fattas kan dessutom bygga på, prioriteringar, resurstillgång och andra förutsättningar.

Åtgärderna kan innebära justering av mål, ändringar av uppdragen och förändrade resurser.

Vid avvikelser kan olika konkreta åtgärder behöva vidtas som krav på åtgärdsplaner, ekonomiska konsekvenser, uppsägning av avtal eller polisanmälan.

Skrifter

Samverkan med brukare och patienter i upphandlingsprocessen

Modell som visar hur brukar- och patientmedverkan kan utformas i de olika stegen i upphandlingsprocessen, från behovsanalys till uppföljning av kontrakt.

Verktyg

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se