Uppföljning i samverkan och dialog med utförare, Solna

Solna har utvecklat relationer till privata utförare under 14 år. Här delar Iréne Kallin och Annika Wiechel med sig av sina tips för att lyckas med en uppföljning som ger utrymme för verksamhetsutveckling.

Åren som kommunen haft privata utförare har givit många erfarenheter och utvecklat arbetssättet. Kontraktet är viktigt, men fokus ligger på vad verksamheten ska åstadskomma. Och uppföljningen görs på samma sätt av både egen och extern regi.

En uppföljning som löper över två år

Uppföljningen är en kombination av kvalitets- och avtalsuppföljning och löper över två år.

En kombination av metoder används, såsom intervju, webbenkäter, granskning av dokumentation och observation av verksamhet.

Första året

År ett sker en omfattande uppföljning som grundar sig på kraven i förfrågningsunderlaget och utförarens anbud.

Resultatet sammanfattas skriftligen i ett bedömningsprotokoll med elva områden. I protokollet ges en sammanfattning av styrkor och förbättringsområden i verksamheten.

Utifrån de förbättringsområden som framkommer i avtalsuppföljningen ombeds verksamheten att ta fram en utvecklingsplan. Denna plan är underlag för uppföljningen år två.

Andra året

Under år två ligger fokus i uppföljningen på hur verksamheten arbetat med sina förbättringsområden. Då tittar kommunen bland annat på

  • inom vilka utvecklingsområden som resultat har uppnåtts
  • vilka åtgärder som haft effekt och vilka som inte haft det
  • vad som återstår att arbeta vidare med.

Vinster med uppföljning i samverkan

Uppföljningen avslutas med ett samtal med verksamhetschef och personal om vad som framkommit. Då diskuteras förbättringsförslag och alternativa arbetssätt. På så vis skapas engagemang i verksamheten och de som arbetar ges utrymme att fokusera på just sina förbättringsområden.

Lärdomar

Det är viktigt med

  • tydliga kontrakt
  • goda relationer till utföraren och täta kontakter, som gör att beställaren vet vad som händer i verksamheten
  • lyhördhet för verksamhetens egna förutsättningar
  • tydliga krav på att det är bådas ansvar att det sker en verksamhetsutveckling.