Samverkan med utförare i upphandlingsprocessen

Idag finns två motstridiga trender, antalet juridiska tvister och överprövningar mellan upphandlande myndigheter och utförare ökar samtidigt som allt fler för dialog mellan parterna utvecklas. Erfarenheterna visar att såväl beställare som utförare har mycket att vinna på ett gott samarbete.

SKL har tagit fram en modell för att åskådliggöra hur samverkan med utförare kan utformas. Modellen kan delvis tillämpas för utförare i egen regi. Skriften riktar sig till dig som är förtroendevald, beställare, upphandlare, utförare, branschorganisation eller har annat ansvar rörande avtal och uppföljning av välfärdstjänster.

Samverkan med utförare i upphandlingsprocessen