Program för uppföljning och insyn

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.  Syftet med förändringarna i kommunallagen är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Kommuner, landsting och regioner behöver ha ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Skriften innehåller bakgrund och förutsättningar utifrån kraven i lagstiftningen, kommentarer och frågeställningar kring vad programmet kan innehålla och hur man kan gå tillväga samt en bildserie för presentation. Förhoppningen är att materialet ska vara ett stöd och ge inspiration i arbetet med att i stor frihet utforma lokala program. Detta gäller enligt  kommunallagen från 1 januari 2015.

Kontakt

Karin Tengdelius

08-452 7646

karin.tengdelius@skl.se