Modell för fördjupad uppföljning av Hälso- och sjukvård

Modell för fördjupad uppföljning - Kontroll av utförare inom Hälso- och sjukvård.

Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare, som genomförs utöver den löpande uppföljningen. Fördjupad uppföljning inleds när anledning för sådan föreligger, baserad på beslut eller på förekommen anledning. Syftet är att säkerställa att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet.

Modell för fördjupad uppföljning – kontroll av utförare inom hälso- och sjukvården

Modellen för fördjupad uppföljning har tagits fram för att utgöra ett praktiskt stöd för landstingen i det interna arbetet att utveckla arbetssätt i syfte att genomföra fördjupad uppföljning. Den bör kunna utgöra utgångspunkt för varje landstings eget beslut om uppföljning och kontroll av privata utförare verksamma inom hälso- och sjukvården.

Modellen för fördjupad uppföljning grundar sig på relevant lagstiftning samt de erfarenheter som gjorts av olika landsting. Modellen kan användas vid uppföljning av avtal enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV), lagen om läkarvårdsersättning samt slutligen lagen om ersättning för fysioterapi. Den kan även, i tillämpliga delar, också användas på landstingens egenregiverksamhet som ingår i ett valfrihetssystem på lika villkor som privata utförare. Fördjupad uppföljning kan innefatta såväl kontroll av prestationer som verksamheten ersätts för, som kontroll av kvalitet och patientsäkerhet i verksamheten.

Modell för fördjupad uppföljning av Hälso- och sjukvård – kontroll av utförare inom Hälso- och sjukvård är framtagen av en projektgrupp med representanter från flera landsting och regioner i samarbete ned SKL.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se