Kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet, Blekinge

Rebecca Welander, landstinget Blekinge berättar om vikten av att arbeta med nationella kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet. Det finns genom registren en mängd resultat tillgängliga som är en bra källa till information och systematiskt förbättringsarbete.

Nationella kvalitetsregister används redan idag för att kvalitetssäkra vård och omsorg, från individ- till huvudmannanivå.  Med hjälp av resultaten i kvalitetsregistren kan vi få stöd i prioritering av förbättringsarbetet och verksamhetsuppföljningen.

I det systematiska förbättringsarbetet behöver vi ta reda på

  • var vi står idag
  • vart vi vill vara
  • hur vi ska ta oss dit.

Engagera medarbetare i arbetet

För att få ut så mycket som möjligt av de nationella kvalitetsregistren, behöver arbetet sättas in i ett sammanhang. Involvera medarbetarna och låt dem förstå hur man arbetar med kvalitetsregister och syftet.

Ge medarbetare återkoppling på resultaten, tillsammans kan ni sätta ord på dem och skapa en gemensam förståelse.

Framgångsfaktorer

Tips för att lyckas i arbetet, enligt Rebecca Welander:

  • Skapa struktur för uppföljning, återkoppling och dialog med medarbetarna.
  • Ha en kontinuerlig och tät feedback.
  • Samverka mellan olika professioner, så att ni tillsammans kan tolka resultat och arbeta med förbättringsarbetet.
  • Det är viktigt att se ledningens ansvar vad gäller förbättringsarbete, uppföljning, återkoppling och dialog.

Rebecca Welander menar att vi behöver gå från att tro, känna och tycka – till att faktiskt veta och i det arbetet är kvalitetsregistren en bra hjälp.

Filmen är 3:23 min.