Framgångsfaktorer för uppföljning

En kvinna och en pojke som balansera staplade glas 670x470

SKL har gjort en studie om hur ett antal kommuner och landsting arbetar med uppföljning av äldreomsorg och primärvård. Studien har identifierat några gemensamma nämnare kring vad som uppfattas som önskvärt och väl fungerande i uppföljningsarbetet.

Framgångsfaktorer

Systematik och förutsägbarhet

Det är viktigt med konsekventa och tydliga system, som ger klara roller, och att de är kopplade till organisationens mål och förmåga att prestera.

Goda juridiska avtal

Utöver en systematisk och organiserad uppföljning är det centralt med juridiska avtal att utgå ifrån om det uppstår behov av sanktioner eller i yttersta fall hävning av avtal.

Använd tydliga och mätbara kriterier

Att utveckla kriterier som inte bara fokuserar på produktionsdata och aktiviteter, utan även effekter och utfall, är värdefullt för att mäta kvalitet och prestationer.

Följ upp likartat för alla utförare

Det är viktigt att använda samma uppföljningsmetod för både egenregi och externa utförare. En förutsättning för detta är att beställare och utförare organisatoriskt skils åt. Det förefaller vara en styrka om det finns ett likartat avtal som grund för uppföljning.

Välj ambitionsnivå

Reflektera över hur mycket resurser som ska läggas på uppföljningen och i vilken utsträckning uppdraget innefattar utveckling och förnyelse.

Använd olika analysmetoder och perspektiv

Genom att variera analysmetoderna kan en bredare bild av verksamhetens totala presationer fås ut av den insamlade informationen. Huvudmännen och de enheter som svarar för uppföljningen bör lägga kraft på analys av de data som finns tillgängliga. Detta ger en grund för prioritering av den fortsatta uppföljningen.

Samla informationen på ett ställe

Uppföljning är beroende av enhetlighet och jämförbarhet över tid och mellan enheter. Trots att det är motiverande med lokalt anpassade system skapas bättre förutsättningar för en systematisk uppföljning om informationen finns samlad.

Använd uppföljningen till lärande och utveckling

När uppföljningen systematiserats finns förutsättningarna för att använda uppföljningen och det insamlade resultatet till överföring av erfarenhet till utförarna, lärande samspel och att bättre ta tillvara på informationen i utvecklingsarbetet.

Kommunicera resultaten till allmänheten

I system med kundval är resultaten extra intressanta. Resultat som rapporteras till den politiska ledningen är offentliga, men ofta svårtillgängliga för allmänheten. Såväl kommunens samlade prestationer som enskilda enheters/leverantörers prestationer bör presenteras så tillgängligt som möjligt.