Arbete med kvalitetsledningssystem i Karlstad

Marie Johansson, Karlstads kommun, berättar om hur kommunen byggt upp och arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vikten av att styrdokument och policies fyller sitt syfte poängteras, samt att de efterföljs och kan utvecklas och att de används på alla nivåer från beställare till utförare.

Filmen är 8:22 min.