Verktyg

Senaste A-Ö

Checklistor – Modell för fördjupad uppföljning

Checklistorna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Exempelmallar fördjupad uppföljning – Åtgärder

Mallarna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Exempelmallar fördjupad uppföljning – Uppföljning och analys

Mallarna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Exempelmallar fördjupad uppföljning – Planering

Mallarna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

Processkartläggning – exempelmall (pdf, nytt fönster)

Stöd till dig som ska kartlägga processer eller utveckla dem.

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Egenvärderingen ger dig en bild av om kommunen eller landstinget har tillfredställande system och rutiner för uppföljning och kontroll, och om de används.

Gap-analys ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Med hjälp av gap-analysen kan du få en överblick av hur ni uppfyller kraven i SOSFS 2011:9.

Påverkansanalys vid formulering av krav (pdf, nytt fönster)

Påverkansanalys kan användas för att skapa och formulera de krav, indikatorer och aktiviteteter som har påverkan på ett specifikt eller övergripande mål.

Kravsorteraren – planera och prioritera krav

Kravsorteraren ger en signal om hur väl ett krav uppfylls och kan vara ett stöd i prioritering av krav vid uppföljning.

Checklista för att förhindra fusk och oegentligheter (pdf, nytt fönster)

Checklista i punktform för att förhindra fusk och oegentligheter.

Kartläggning av landsting och regioners uppföljning av primärvård

SKL har tillsammans med vårdvalsnätverket gjort en översiktlig kartläggning av hur landstingen och regionerna följer upp primärvårdens arbete.

GAP-analys uppföljning socialtjänst

Med hjälp av gap-analysen kan du undersöka vilka utvecklingsområden er uppföljning har idag och prioritera det fortsatta arbetet.

Kommunikationsplan för ledningssystem

Förslag på hur en kommunikationsplan för ledningssystem kan se ut.

Aktivitetsplan för ledningssystem

Förslag på hur en aktivitetsplan för ledningssystem kan se ut.

Egenvärdering för fristående verksamheter

Verktyget ger dig en bild av om din kommun har tillfredställande system och rutiner för godkännande av, tillsyn över, information om och utbetalning av bidrag till fristående verksamheter.

RSS Feed länk