Skrifter

Senaste A-Ö

Alternativa driftformer

Skriften ger uppslag och tips om vad som är viktigt att tänka på inför ett beslut om alternativa driftformer och samverkan.

Ansvar som ledamot i nämnd

Materialet belyser övergripande en nämnds ansvar och kontroll över verksamheten.

Ansvarsprövningen i fullmäktige

Varje år prövar fullmäktige hur styrelse, nämnder och beredningar har utövat sitt ansvar och beslutar om de ska få ansvarsfrihet eller inte. Skriften diskuterar frågor om ansvarsprövning.

Att följa upp verksamhet

Uppföljning är aktiviteter som genomförs löpande för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Kommuner, landsting och regioner har enligt kommunallagen ansvar att följa upp verksamhet.

Basmodell för uppföljning av primärvård

Basmodellen kan utgöra utgångspunkt för varje landsting och regions eget beslut om uppföljning och kontroll av primärvård.

Erfarenhet av konkurrensutsättning – en forskningsöversikt

Syftet med denna rapport är att presentera en aktuell översikt och en analys kring vad forskningen har visat vad gäller erfarenheter av konkurrensutsättning och upphandling av tjänster i svenska kommuner och landsting.

Erfarenheter av uppföljning

Rapporten ger en översikt över hur ett antal kommuner och landsting/regioner arbetar med uppföljning av äldreomsorg och primärvård samt vilka erfarenheter som gjorts.

Förhindra fusk och oegentligheter

Den här skriften är ett stöd i att förebygga och minimera ekonomiska oegentligheter. Skriften fokuserar på köp av verksamhet inom områdena vård och omsorg.

Förtroendevald i upphandlingsprocessen

Skriften lyfter frågor som en nämnd eller styrelse kan behöva ställa och behandla i samband med upphandlingar, till exempel hur den politiska insynen och kontrollen i verksamhet under kontraktsperioden ska säkerställas.

Förutsättningar för uppföljning

Skriften redovisar de möjligheter som kommuner och landsting har för att följa upp verksamheter som är offentligt styrda och finansierade och som drivs av alternativa utförare.

Guide för planering, uppföljning, analys och åtgärder

Guide för planering, uppföljning och analys samt åtgärder i kommunövergripande styrning

Kommunala strategier vid marknadsstyrning – omsorg om relationer

Rapporten beskriver hur två kommuner arbetar med att utveckla relationerna mellan olika aktörer då särskilda boenden upphandlats.

Krav på leverantörer och avtalsvillkor i LOV-upphandlingar

Syftet med denna rapport är att skapa en överblick för landstingen över vilka krav på leverantören och avtalsvillkor som är tillämpliga vid LOV-upphandlingar.

Modell för fördjupad uppföljning av Hälso- och sjukvård

Modell för fördjupad uppföljning – kontroll av utförare inom Hälso- och sjukvård. Skriften presenterar en modell för hur man kan arbeta med fördjupad uppföljning.

Modell för risk- och händelseanalys

Handboken beskriver en modell som utgår från att analyser och utredningar av risker och händelser är centrala komponenter i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Offentliga uppgifter till vår tjänst

I skriften beskrivs vilka uppgifter som finns på Skatteverket och hur de kan tolkas. Vidare förklaras också centrala begrepp som är viktiga för att förstå den information som finns hos Skatteverket.

Offentligt och privat driven verksamhet – legala skillnader

Skriften tar upp vilka villkor som gäller vid överlämnande av förvaltningsuppgifter till privata företag, samt vilka legala skillnader som finns mellan att driva verksamhet i privat respektive offentlig regi.

Om mutor och jäv

En vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Den visar hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor om mutor eller jäv.

Program för uppföljning och insyn

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.

På den säkra sidan

Skriften försöker med exempel, fördjupningar och reflektioner belysa vad intern kontroll är och hur politiker kan arbeta för att utveckla den.

Samverkan med brukare och patienter i upphandlingsprocessen

Modell som visar hur brukar- och patientmedverkan kan utformas i de olika stegen i upphandlingsprocessen, från behovsanalys till uppföljning av kontrakt.

Samverkan med utförare i upphandlingsprocessen

SKL har tagit fram en modell för att åskådliggöra hur samverkan med utförare kan utformas. Modellen kan delvis tillämpas för utförare i egen regi.

Signaler på ekonomisk obalans

Genom att vara uppmärksam på signaler på obalans i den löpande ekonomiska uppföljningen och föra en kontinuerlig dialog med utföraren kan förhoppningsvis händelser förebyggas.

Upphandla bättre

Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen. Den avser upphandling av särskilt boende enligt LOU och LOV.

Upphandling för jämställdhet

En vägledning som klargör de juridiska möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling enligt LOU och LOV.

Upphandling och uppföljning av HVB – För barn och unga

Vägledningen behandlar hur en upphandling kan gå till och hur krav kan ställas på HVB verksamhet. Den behandlar även uppföljning; hur avtal som skrivs mellan kommun och HVB kan följas upp, samt förslag på hur uppföljning som bygger på flera individer kan användas som verksamhetsuppföljning. Upphandling och uppföljning av HVB – För barn och unga

Utmaningar för det politiska ledarskapet vid införande av valfrihetssystem

Skriften baseras på intervjuer med ledande politiker i kommuner, landsting och regioner. Ett införande av valfrihetssystem medför ofta stora förändringar i styrningen av kommunen, landstinget eller regionen.

Vad vet vi om kundval? En forskningsöversikt

Studien tar sin utgångspunkt i begreppet valfrihetssystem som ett alternativt sätt att styra offentligt finansierad tjänsteproduktion.

Valfrihet i vård, skola och omsorg – en uppdatering av kunskapsläget

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting och berör idag alla medborgare. SKL har gett Gustaf Kastberg, Lunds universitet, i uppdrag att genomföra en forskningsöversikt av valfrihetssystem i vård, skola och omsorg. Valfrihet i vård, skola och omsorg – en uppdatering av kunskapsläget

Valfrihet och vårdval

Skriften ger en beskrivning av utvecklingen i Sverige och utomlands. Vidare görs en genomgång av hur ett valfrihetssystem kan byggas upp och drivas.

Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna

Skriften är ett stöd för politiker, chefer och projektledare som vill ha vägledning hur lagen LOV kan användas. Den innehåller också tips om vad kommunen bör tänka på när de inför valfrihetssystem.

Vägledning – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Vägledningen beskriver några viktiga byggstenar. Dessa är främst; systematiskt förbättringsarbete, internt styrande dokument och ledningssystemets struktur.

RSS Feed länk