Se hur andra gör

Senaste A-Ö

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Söderhamns kommun (pdf, nytt fönster)

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Söderhamns kommun har fastställt ett schema för kvalitetsarbetet. Ledningssystemet för kvalitetsarbetet anger på vilket sätt arbetet med ständig utveckling och förbättring ska bedrivas.

Tryggve – Socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vetlanda

På spåret! Tryggve – Vetlandas sätt att styra mot god kvalitet .

Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av Hälso- och sjukvård, Landstinget i Uppsala län (pdf, nytt fönster)

Uppföljning och utvärdering är viktiga strategiska styrverktyg som ger uppdragsgivaren kunskap om Hälso- och sjukvården uppfyller sina mål samt ger vägledning till framtida åtgärder.

Processkartläggning med ett jämställdhetsperspektiv, Landstinget i Värmland

En processkartläggning som beskriver flödena i sjukskrivningsprocessen.

Analys med jämställdhetsperspektiv i Ludvika

Ludvika har nyligen börjat analysera uppföljningsresultaten uppdelat på kvinnor och män.

Kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet, Blekinge

Rebecca Welander, Blekinge tipsar om hur vi framgångsrikt kan arbeta med nationella kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet.

Ekonomisk granskning av privata utförare, Huddinge

Uppföljning av ekonomin hos privata utförare görs i Huddinge med hjälp av ett kalkylverktyg. Målet är att alla ekonomer i organisationen ska kunna utföra uppföljningen.

När utförare medvetet fuskar, Södertälje

Lisa Mattsson, Södertälje, berättar om kommunens arbete mot fusk och oegentligheter i hemtjänsten.

Uppföljning som ger verksamhetsutveckling, Falun

I Falun ser man på uppföljning som ett stöd i verksamhetsutveckling. Hur det fungerar beskrivs ur både uppföljarens och verksamhetens perspektiv.

Temabaserade branschråd i Region Gotland

Branschråden ger beställare och utförare i egen och extern regi möjlighet att tillsammans arbeta med förbättringsområden, berättar Mariann Godin-Luthman.

Uppföljning i samverkan och dialog med utförare, Solna

Solna delar med sig av tips och erfarenheter för att lyckas med en uppföljning i nära relation till utförare i både egen och privat regi.

Deltagande observation steg för steg, Tyresö

Praktiska tips när du ska göra deltagande observation av verksamhet. Eva Lindgren, Tyresö delar med sig av sina erfarenheter.

Goda relationer med utförare – framgångsfaktorer

En studie om Varbergs och Solnas arbete med alternativa utförare visar ett antal faktorer som tillsammans bidrar till positiva samarbeten.

Håll ledningssystemet levande, Eskilstuna

Josephine Härdin, Eskilstuna kommun ger tips på vad som har fungerat i kommunen för att hålla engagemanget för ett integrerat ledningssystem uppe.

Brukare i ledningsgrupp i Mölndal

Beatrice Toll, Mölndals kommun, berättar i en film om sitt sätt att ta tillvara brukares erfarenhetskunskaper.

Stödja för verksamhetens utveckling – Enköpings kommun

I Enköping är dialog ett viktigt komplement till de kontroller som annars används inom verksamhetsuppföljning.

Framgångsfaktorer för uppföljning

SKL har gjort en studie om hur ett antal kommuner och landsting arbetar med uppföljning av äldreomsorg och primärvård. Ett antal framgångsfaktorer för uppföljningsarbetet har identifierats.

Erfarenheter av uppföljning – presentation av studie

Ola Mattisson, universitetslektor vid Ekonomihögskolan i Lund, presenterar erfarenheter av uppföljningsarbete i kommuner och landsting.

Egenvärdering i praktiken, exempel från Värmland

Landstinget i Värmland beskriver hur verktyget Egenvärdering för uppföljning och kontroll har varit till nytta i arbetet.

Kravsorteraren som stöd för uppföljning i Sundbyberg

Hedvig Schriever, Sundbybergs stad berättar om hur Kravsorteraren varit ett betydelsefullt instrument för att planera och prioritera uppföljningen.

Risk- och händelseanalys på Gotland

Checklista, schema och mallar för risk- och händelseanalys. Region Gotland.

Skapa engagemang i din organisation, Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski på Riksbyggen delar med sig av allmänna tips på hur du skapar engagemang i din organisation.

Kvalitetsmanual för socialtjänsten, Kävlinge (pdf, nytt fönster)

Socialnämndens ledningssystem för kvalitet beskrivs i denna kvalitetsmanual, som är det översta styrande dokumentet för kvalitetsledningssystemet i Kävlinge.

System för avvikelsehantering inom äldreomsorg, Kungsbacka

System för avvikelsehantering enligt HSL och SoL för äldreomsorg från Kungsbacka kommun.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen, Kungsbacka (pdf, nytt fönster)

Kungsbackas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen.

Lagkravslista, Heby (pdf, nytt fönster)

Exempel på hur en lagkravlista kan göras, från Heby.

Processkarta vård och omsorg, Simrishamn (pdf, nytt fönster)

Processkarta med brukarens behov i fokus från Simrishamn.

Förbättra ditt förbättringssystem, Solna (pdf, nytt fönster)

Presentation om hur Solna utvecklar, bedriver och involverar medarbetare i sitt förbättringsarbete.

Uppdragsbeskrivning med roller och ansvar, Bjuv (pdf, nytt fönster)

Uppdragsbeskrivning för äldreomsorg med ansvar, skyldigheter och befogenheter definierade.

Ständiga förbättringar med Lean, Älmhult (pdf, nytt fönster)

Presentation av hur och varför Älmhult arbetar med Lean som metod för ständiga förbättringar samt kopplingen till uppföljningsarbetet.

Kvalitetsberättelse, Skara (pdf, nytt fönster)

Kvalitetsberättelsen ger en samlad bild av kvaliteten i verksamheten och visar vilket fokus förvaltningen haft i arbetet med kvalitet.

Kravsorteraren som stöd för uppföljning i Kungsbacka

Carina Olander, Kungsbacka kommun berättar om hur man använt verktyget Kravsorteraren.

Uppföljning i Berg, en glesbefolkad kommun

Helena Albinsson, Bergs kommun, berättar om hur den glesbefolkade kommunen har lagt upp ett systematiskt uppföljningsarbete med fokus på egenkontroll, avvikelse- och klagomålshantering samt riskanalys.

Lokal styrning av egen regi, Eskilstuna

Cecilia Palm Siösteen, Eskilstuna kommun, berättar om hur kommunen organiserat styrning och uppföljning av egen regi.

Införande av kvalitetsledningssystem i Eskilstuna

Charlotta Tydén, controller och statistiker i Eskilstuna kommun, berättar om hur kommunen infört ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Arbete med kvalitetsledningssystem i Karlstad

Marie Johansson, Karlstads kommun, berättar om hur kommunen byggt upp och arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Riskanalys inför uppföljning av primärvård, Landstinget i Värmland (pdf, nytt fönster)

Workshopmetod för att göra riskanalys inför uppföljning av hälsoval i Landstinget i Värmland.

Förbättringsverktyg fiskbensdiagram – Region Skåne

Här finner du ett förbättringsverktyg för att identifiera, utforska och grafiskt visa tänkbara orsaker till ett problem eller frågeställning från Region Skåne.

Rutin för genomgång och analys av kvalitetsledningssystem, Kävlinge (pdf, nytt fönster)

Rutin för ledningens genomgång och analys av kvalitetsledningssystem inom vård och omsorg i Kävlinge kommun.

Grovplan med aktiviteter, Luleå (pdf, nytt fönster)

Grovplan över aktiviteter för kvalitetsarbete i Luleå kommun.

Implementera ledningssystem för patientsäkerhet, NLL

Birgitta Boqvist, Norrbottens läns landsting, delar med sig av hur de implementerar och når ut med ledningssystem på olika nivåer.

Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 i Osby kommun

Beskrivning av ledningssystemets omfattning, uppbyggnad, syfte och ansvarsfördelning i Osby kommun.

Kvalitetsdagen i Solna stimulerar verksamhetsutveckling

Solna har en årlig kvalitetsdag för att stimulera verksamhetsutveckling. Kommunen delar då ut pris till bästa idé för verksamheten.

Processkarta över ledningssystem, Kristianstad

Interaktiv beskrivning av processer för arbetet med ledningssystem i Kristianstads kommun.

Från processkartläggning till processutveckling, Örebro (pdf, nytt fönster)

En handbok för processkartläggning från Örebro kommun.

Ledningsgruppens årshjul, Luleå (pdf, nytt fönster)

Ledningsgruppens årshjul i Luleå kommun.

Årscykel med kvalitetsarbete, Hudikvall (pdf, nytt fönster)

Årscykel med kvalitetsarbete i Hudiksvalls kommun.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Luleå (pdf, nytt fönster)

Enkel bild över det samlade arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Luleå kommun.

Så här jobbar vi med ledningssystem i Hudiksvall (pdf, nytt fönster)

En enkel modell för att visualiera ledningssysstemet, Hudiksvalls kommun.

RSS Feed länk