Uppföljningsguiden

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, verkar för en kvalitetssäkrad och effektiv verksamhet i kommuner, landsting och regioner. Guiden ger stöd till dig som arbetar med uppföljning av välfärdstjänster.

Guide för planering, uppföljning, analys och åtgärder.Guiden visar uppföljningens olika delar.
Den kompletteras av uppföljningsprocessen som är ett praktisk stöd för att utveckla uppföljningen.

Planering – beskriva uppdrag, sätta mål och ta fram en handlingsplan.
Uppföljning och analys – samla ihop information för att dra slutsatser.
Åtgärder – föreslå åtgärder som sedan kan leda till prioriteringar och beslut.

Senaste A-Ö
Visa alla Se hur andra gör

Se hur andra gör

Analys med jämställdhetsperspektiv i Ludvika

Ludvika har nyligen börjat analysera uppföljningsresultaten uppdelat på kvinnor och män.

Arbete med kvalitetsledningssystem i Karlstad

Marie Johansson, Karlstads kommun, berättar om hur kommunen byggt upp och arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Brukare i ledningsgrupp i Mölndal

Beatrice Toll, Mölndals kommun, berättar i en film om sitt sätt att ta tillvara brukares erfarenhetskunskaper.

Se fler Se hur andra gör
Visa alla Skrifter

Skrifter

Alternativa driftformer

Skriften ger uppslag och tips om vad som är viktigt att tänka på inför ett beslut om alternativa driftformer och samverkan.

Ansvar som ledamot i nämnd

Materialet belyser övergripande en nämnds ansvar och kontroll över verksamheten.

Ansvarsprövningen i fullmäktige

Varje år prövar fullmäktige hur styrelse, nämnder och beredningar har utövat sitt ansvar och beslutar om de ska få ansvarsfrihet eller inte. Skriften diskuterar frågor om ansvarsprövning.

Se fler Skrifter