Uppföljningsguiden

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, verkar för en kvalitetssäkrad och effektiv verksamhet i kommuner, landsting och regioner. Guiden ger stöd till dig som arbetar med uppföljning av välfärdstjänster.

Guide för planering, uppföljning, analys och åtgärder.Guiden visar uppföljningens olika delar.
Den kompletteras av uppföljningsprocessen som är ett praktisk stöd för att utveckla uppföljningen.

Planering – beskriva uppdrag, sätta mål och ta fram en handlingsplan.
Uppföljning och analys – samla ihop information för att dra slutsatser.
Åtgärder – föreslå åtgärder som sedan kan leda till prioriteringar och beslut.

Senaste A-Ö
Visa alla Se hur andra gör

Se hur andra gör

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Söderhamns kommun (5ca6a402167378433638f6c4/154444489, nytt fönster)

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Söderhamns kommun har fastställt ett schema för kvalitetsarbetet. Ledningssystemet för kvalitetsarbetet anger på vilket sätt arbetet med ständig utveckling och förbättring ska bedrivas.

Tryggve – Socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vetlanda

På spåret! Tryggve – Vetlandas sätt att styra mot god kvalitet .

Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av Hälso- och sjukvård, Landstinget i Uppsala län (pdf, nytt fönster)

Uppföljning och utvärdering är viktiga strategiska styrverktyg som ger uppdragsgivaren kunskap om Hälso- och sjukvården uppfyller sina mål samt ger vägledning till framtida åtgärder.

Se fler Se hur andra gör
Visa alla Skrifter

Skrifter

Guide för planering, uppföljning, analys och åtgärder

Guide för planering, uppföljning och analys samt åtgärder i kommunövergripande styrning

Modell för fördjupad uppföljning av Hälso- och sjukvård

Modell för fördjupad uppföljning – kontroll av utförare inom Hälso- och sjukvård. Skriften presenterar en modell för hur man kan arbeta med fördjupad uppföljning.

Valfrihet i vård, skola och omsorg – en uppdatering av kunskapsläget

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting och berör idag alla medborgare. SKL har gett Gustaf Kastberg, Lunds universitet, i uppdrag att genomföra en forskningsöversikt av valfrihetssystem i vård, skola och omsorg. Valfrihet i vård, skola och omsorg – en uppdatering av kunskapsläget

Se fler Skrifter
Visa alla Verktyg

Verktyg

Checklistor – Modell för fördjupad uppföljning

Checklistorna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Exempelmallar fördjupad uppföljning – Åtgärder

Mallarna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Exempelmallar fördjupad uppföljning – Uppföljning och analys

Mallarna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Se fler Verktyg