Planering

Planering

Det är de förtroendevaldas uppgift att på övergripande nivå formulera mål, både kortsiktiga och långsiktiga, som anger vad som ska levereras i form av tjänster till medborgarna och brukarna. De politiska målen måste vara uppföljningsbara genom mätbara resultatindikatorer som kan verifiera om målen uppnås. De förtroendevalda tilldelar även resurser till de verksamheter som ska se […]

Läs mer

Valfrihet i vård, skola och omsorg

Valfrihet i vård, skola och omsorg – en uppdatering av kunskapsläget

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting och berör idag alla medborgare. SKL har gett Gustaf Kastberg, Lunds universitet, i uppdrag att genomföra en forskningsöversikt av valfrihetssystem i vård, skola och omsorg. Valfrihet i vård, skola och omsorg – en uppdatering av kunskapsläget

Läs mer