Fördjupad uppföljning av Hälso- och sjukvård

Fördjupad uppföljning av hälso och sjukvård

Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare som genomförs utöver den löpande uppföljningen. Huvudsyftet är att säkerställa att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet.  Fördjupad uppföljning inleds när anledning för sådan föreligger, baserad på beslut eller på förekommen anledning. […]

Läs mer

Modell för fördjupad uppföljning av Hälso- och sjukvård

Modell för fördjupad uppföljning – kontroll av utförare inom Hälso- och sjukvård. Skriften presenterar en modell för hur man kan arbeta med fördjupad uppföljning.

Läs mer

Planering av fördjupad uppföljning inom hälso- och sjukvård

På landstingsövergripande nivå fastställs uppdrag, mål, resursfördelning och handlingsplan för den fördjupade uppföljningen. En utgångspunkt för närmare beskrivning av uppdraget kan vara Landstingsfullmäktiges program för uppföljning och insyn enligt kommunallagen, vilket är ett strategiskt styrdokument. För att konkret fastställa vad som ska uppnås med den fördjupade uppföljningen sätts mål. Landstinget ska därefter redogöra för vilka […]

Läs mer

Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av Hälso- och sjukvård, Landstinget i Uppsala län (pdf, nytt fönster)

Uppföljning och utvärdering är viktiga strategiska styrverktyg som ger uppdragsgivaren kunskap om Hälso- och sjukvården uppfyller sina mål samt ger vägledning till framtida åtgärder.

Läs mer

Uppföljning av hälso- och sjukvård

Landstingen och regionerna följer upp hälso- och sjukvården löpande. På förekommen anledning kan även en fördjupad uppföljning ske. Huvudsyftet är att säkerställa att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet. God vård – verktyg för uppföljning och utvärdering God vård är ett samlingsbegrepp […]

Läs mer

Uppföljning och analys av fördjupad uppföljning inom hälso- och sjukvård

Baserat på handlingsplanen genomförs uppföljning och analys, vilken sker i flera steg. Information samlas in i syfte att få en analys av nuläget för den berörda verksamheten. Underlag från olika källor bidrar till analys av den berörda verksamheten och identifierar eventuella behov av fördjupade uppföljningar. En sammanfattande riskbedömning sker utifrån de avvikelser och brister som […]

Läs mer

Åtgärder efter fördjupad uppföljning av hälso- och sjukvård

Konsekvenserna av förslag till åtgärder ska analyseras och tydliggöras. Med konsekvensbeskrivningen som utgångspunkt kan en prioritering av förslagen till åtgärder göras. Behoven av åtgärder kan variera från att vara akuta till mer långsiktiga åtgärder som leder till kvalitetshöjning på sikt. Att åtgärda brister så snart som möjligt innebär betydande vinster för både patienter, landsting och […]

Läs mer