Privata utförare

När verksamhet lämnas över en privat utförare har styrelsen och nämnderna ansvar för att regler, mål och krav blir konkreta i förfrågningsunderlag och kontrakt samt att tas hänsyn till i systemen för uppföljning och kontroll.

Kommuner, landsting och regioner ska:

  • kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare,
  • genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

För både verksamhet utförd av kommuner och landsting eller privata utförare har nämnderna samma ansvar enligt kommunallagen.

De ska försäkras som om att:

  • verksamheterna drivs enligt lagar, föreskrifter och kommunala mål och riktlinjer,
  • den interna kontrollen är tillräcklig,
  • verksamheterna drivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

ikon SkrifterSkrifter

ikon Skrifter

Valfrihet i vård, skola och omsorg – en uppdatering av kunskapsläget

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting och berör idag alla medborgare. SKL har gett Gustaf Kastberg, Lunds universitet, i uppdrag att genomföra en forskningsöversikt av valfrihetssystem i vård, skola och omsorg. Valfrihet i vård, skola och omsorg – en uppdatering av kunskapsläget

ikon Skrifter

Förtroendevald i upphandlingsprocessen

Skriften lyfter frågor som en nämnd eller styrelse kan behöva ställa och behandla i samband med upphandlingar, till exempel hur den politiska insynen och kontrollen i verksamhet under kontraktsperioden ska säkerställas.

ikon Skrifter

Erfarenhet av konkurrensutsättning – en forskningsöversikt

Syftet med denna rapport är att presentera en aktuell översikt och en analys kring vad forskningen har visat vad gäller erfarenheter av konkurrensutsättning och upphandling av tjänster i svenska kommuner och landsting.

ikon Skrifter

Utmaningar för det politiska ledarskapet vid införande av valfrihetssystem

Skriften baseras på intervjuer med ledande politiker i kommuner, landsting och regioner. Ett införande av valfrihetssystem medför ofta stora förändringar i styrningen av kommunen, landstinget eller regionen.

ikon Skrifter

Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna

Skriften är ett stöd för politiker, chefer och projektledare som vill ha vägledning hur lagen LOV kan användas. Den innehåller också tips om vad kommunen bör tänka på när de inför valfrihetssystem.

ikon Skrifter

Vad vet vi om kundval? En forskningsöversikt

Studien tar sin utgångspunkt i begreppet valfrihetssystem som ett alternativt sätt att styra offentligt finansierad tjänsteproduktion.

ikon Skrifter

Valfrihet och vårdval

Skriften ger en beskrivning av utvecklingen i Sverige och utomlands. Vidare görs en genomgång av hur ett valfrihetssystem kan byggas upp och drivas.

ikon Skrifter

Offentligt och privat driven verksamhet – legala skillnader

Skriften tar upp vilka villkor som gäller vid överlämnande av förvaltningsuppgifter till privata företag, samt vilka legala skillnader som finns mellan att driva verksamhet i privat respektive offentlig regi.

ikon Skrifter

Alternativa driftformer

Skriften ger uppslag och tips om vad som är viktigt att tänka på inför ett beslut om alternativa driftformer och samverkan.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se