Kontroll och utveckla verksamhet

Uppföljningssystemen är viktiga för att uppnå både kontroll och utveckling.

Uppföljningen utgår från lokala mål, budget, uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag och avtal samt godkännanden.

I uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag och avtal ska de krav som verksamheten förväntas uppfylla vara tydliga och uppföljningsbara. Det har blivit allt viktigare att ha ett utvecklingsperspektiv i uppföljning för att verksamheter och tjänster ska bli allt bättre, innovativa och mer kostnadseffektivare.

Se över uppföljningssystemet

En granskning kan också visa på områden där själva uppföljningen kan förbättras genom struktur, styrdokument, uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag och avtal samt indikatorer. Det är därför bra att efter genomförd uppföljning sammanfatta och dra erfarenheter av arbetet.

Läs vidare under åtgärder i uppföljningsprocessen

ikon Se hur andra görSe hur andra gör

ikon Se hur andra gör

Analys med jämställdhetsperspektiv i Ludvika

Ludvika har nyligen börjat analysera uppföljningsresultaten uppdelat på kvinnor och män.

ikon Se hur andra gör

Kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet, Blekinge

Rebecca Welander, Blekinge tipsar om hur vi framgångsrikt kan arbeta med nationella kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet.

ikon Se hur andra gör

Framgångsfaktorer för uppföljning

SKL har gjort en studie om hur ett antal kommuner och landsting arbetar med uppföljning av äldreomsorg och primärvård. Ett antal framgångsfaktorer för uppföljningsarbetet har identifierats.

ikon Se hur andra gör

Erfarenheter av uppföljning – presentation av studie

Ola Mattisson, universitetslektor vid Ekonomihögskolan i Lund, presenterar erfarenheter av uppföljningsarbete i kommuner och landsting.

ikon Se hur andra gör

Egenvärdering i praktiken, exempel från Värmland

Landstinget i Värmland beskriver hur verktyget Egenvärdering för uppföljning och kontroll har varit till nytta i arbetet.

ikon Se hur andra gör

Risk- och händelseanalys på Gotland

Checklista, schema och mallar för risk- och händelseanalys. Region Gotland.

ikon Se hur andra gör

Uppföljning i Berg, en glesbefolkad kommun

Helena Albinsson, Bergs kommun, berättar om hur den glesbefolkade kommunen har lagt upp ett systematiskt uppföljningsarbete med fokus på egenkontroll, avvikelse- och klagomålshantering samt riskanalys.

ikon Se hur andra gör

Förbättringsverktyg fiskbensdiagram – Region Skåne

Här finner du ett förbättringsverktyg för att identifiera, utforska och grafiskt visa tänkbara orsaker till ett problem eller frågeställning från Region Skåne.

ikon SkrifterSkrifter

ikon Skrifter

Signaler på ekonomisk obalans

Genom att vara uppmärksam på signaler på obalans i den löpande ekonomiska uppföljningen och föra en kontinuerlig dialog med utföraren kan förhoppningsvis händelser förebyggas.

ikon Skrifter

Att följa upp verksamhet

Uppföljning är aktiviteter som genomförs löpande för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Kommuner, landsting och regioner har enligt kommunallagen ansvar att följa upp verksamhet.

ikon Skrifter

Förutsättningar för uppföljning

Skriften redovisar de möjligheter som kommuner och landsting har för att följa upp verksamheter som är offentligt styrda och finansierade och som drivs av alternativa utförare.

ikon VerktygVerktyg

ikon Verktyg

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Egenvärderingen ger dig en bild av om kommunen eller landstinget har tillfredställande system och rutiner för uppföljning och kontroll, och om de används.

ikon Verktyg

Kravsorteraren – planera och prioritera krav

Kravsorteraren ger en signal om hur väl ett krav uppfylls och kan vara ett stöd i prioritering av krav vid uppföljning.

ikon Verktyg

GAP-analys uppföljning socialtjänst

Med hjälp av gap-analysen kan du undersöka vilka utvecklingsområden er uppföljning har idag och prioritera det fortsatta arbetet.

ikon Verktyg

Egenvärdering för fristående verksamheter

Verktyget ger dig en bild av om din kommun har tillfredställande system och rutiner för godkännande av, tillsyn över, information om och utbetalning av bidrag till fristående verksamheter.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se